Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie


Zgłaszanie problemów odnośnie Moodle: moodle@pwsz-gniezno.edu.pl 

Available courses

Regulamin zawiera podstawowe, ogólne informacje o zasadach postępowania z danymi osobowymi.

Jest to strona do przedmiotu GIS W Inzynierii Środowiska, którą prowadzi Alicja Bałut.


kurs przeznaczony dla kierunku inżynierii środowiska sem.6/III rok

kurs zawiera materiał dot. Kwaśnego opadu atmosferycznego jako czynnik przyspieszający proces korozji + zadanie do wykonania przez studenta. Ponadto ARTYKUŁ dr inż. M. Głuszko, Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych oraz urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych; 2008 r

UWAGA!!! Kontakt student - wykładowca drogą mailową

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za sprawozdania z zadań laboratoryjnych.


Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska - semestr 6.

Kurs zawiera pliki z wykładami, które są zamieszczane sukcesywnie.

Pytania dotyczące materiału wykładów-  drogą mail'ową.


W ramach wykładu studenci zapoznają się  metodami  odnowy i rekultywacji zdegradowanych  akwenów wodnych. Omawiane są  metody chemiczne i biologiczne odnowy  wod  zbiorników przepływowych, stałych,zaporowych w Polsce ,poprzez projekcje multimedialne. Ćwiczenia terenowe odbywają się nad Jeziorem Jelonek .Probki pobranych wod poddawane są analizie  fizykochemicznej w laboratorium. Uzyskane wyniki są dyskutowane pod katem rekultywacji. Opis wyników co roku zostaje przesłany do publikacji w  Przeglądzie Komunalnym:

Literatura:Lilianna Bartoszek   Degradacja zbiornikow wodnych malej retencji-uwarunkowania,nasilenie.możliwości chemicznej rekultywacji. 2019,Rzeszów

Justyna Dunalska  Rekultywacja zbiorników wodnych 2019 Olsztyn

Jerzy Siepak i inni Fizyczno-chemiczna analiza wod i gruntów 1999 Poznań

Jan Dojlido Chemia wod powierzchniowych  1995 Bialystok

kurs przeznaczony dla kierunku inżynierii środowiska sem.6/III rok

kurs z tego dnia zawiera pliki dotyczące : Wpływ kwaśnego opadu atmosferycznego na materiały  budowlane i zadanie dla studentów; ARTYKUŁ do zaznajomienia się z treścią : Golański "Wybór materiałów budowlanych w kontekście efektywności energetycznej i wpływu na środowiska " Przegląd Budowlany nr 3/2011; materiał pomocniczy do przeanalizowania na temat Porównania wpływu na środowisko rur z PCV i rur betonowych (rury stanowią przykład materiałów budowlanych) materiał źródłowy teppfa

UWAGA!!!  kontakt  student wykładowca drogą mailową


kurs przeznaczony dla kierunku inżynieria środowiska sem.6/III rok

tematyka ćwiczenia laboratoryjnego dotyczy: Wpływu kwaśnego opadu atmosferycznego na roślinność metodyka ćwiczenia  + zadanie do wykonania przez studenta na zaliczenie

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

                                              

kurs przeznaczony dla  studentów kierunku inżynierii środowiska sem.6/ III rok

kurs zawiera Podstawę teoretyczna dotyczącą Pomiar hałasu- HAŁAS jako zanieczyszczenie powietrza, przestrzeni środowiska;Przykład i Zadanie dla studenta z obliczania  dziennej ekspozycji na hałas do samodzielnego rozwiązania przez studenta na zaliczenie

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową


Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska - semestr 6.

Kurs zawiera pliki z wykładów; wytyczne do wykonania projektu z prognozy i zagospodarowania odpadów 

na poziomie gminy zostały wydane w pierwszych dwóch tygodniach w trakcie zajęć w PWSZ.

Wymiana informacji; konsultacje ze studentami odbywają się przez mail'a.


Przedmiot: Zarządzanie środowiskiem

Studia stacjonarne: wykład - 30 godzin (2 pkt. ECTS)

Prowadzący wykład: dr inż. Beata Klapiszewska-Kaźmierczak

Kontakt: beataklapiszewska@tlen.pl


Cel kształcenia: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją zrównoważonego rozwoju, modelem systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, podstawowymi zasadami normy ISO 14001, procedurami procesu zarządzania  środowiskowego.

Kurs zawiera wykłady, które są dodawane zgodnie z harmonogramem zajęć. Konsultacje dotyczące wykonywanych zadań odbywają się drogą e-mailową lub za pomocą komunikatora.


Metody zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie wykładu z racji nauczania zdalnego odbędzie się w formie przygotowania prezentacji oraz test jednokrotnego wyboru.


kurs przeznaczony dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA sem.6/III rok

do pobrania plik z materiałem teoretyczny + zadania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

kurs przeznaczony dla studentów KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA sem.6/III rok

do pobrania plik z materiałem teoretyczny + zadania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

Technologia Chemiczna Nieorganiczna - Laboratorium 

Zajęcia prowadzi: mgr inż. K. Ciesielski (laboratorium- stacjonarni studenci) k.ciesielski@pwsz-gniezno.edu.pl

koordynator: 

KIERUNEK STUDIÓW: Technologia Chemiczna

WYKŁADY   godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne); W KONTAKCIE/ZDALNE (Moodle)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze stosowanymi wybranymi technologiami chemicznymi ......

PROGRAM LABORATORIUM:

Ćwiczenia:

1. Zmiękczanie wody.

2. Montaż zestawów laboratoryjnych.

3. Kaustyfikacja sody - otrzymywanie NaOH. ♦ Informacje od wykładowcy


        Przedmiot: Chemia surowców kosmetycznych

        Autor kursu: dr inż. Beata Klapiszewska-Kaźmierczak

        Prowadzący wykłady: dr inż. Beata Klapiszewska-Kaźmierczak

        

        Cel kształcenia: 

         Charakterystyka surowców stosowanych przez przemysł kosmetyczny. Właściwości 

         fizykochemiczne, działanie i zastosowanie związków nieorganicznych oraz surowców 

         kosmetycznych pochodzenia organicznego (alkoholi, kwasów, 

         tłuszczów prostych i złożonych, białek, cukrów). Informacje dotyczące czystości oraz 

         kryteriów doboru surowców kosmetycznych.

       

        Metody zaliczenia przedmiotu:

        Wykład: zaliczenie w formie przygotowania prezentacji oraz test jednokrotnego wyboru.


        Literatura podstawowa:

         1. Sarbak Z., Jachymska-Sarbak B., Sarbak A. „Chemia w kosmetyce i kosmetologii”, Wyd. 

            MedPharm-Polska, Wrocław 2013. 

         2. Marzec A. "Chemia kosmetyków surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów" Wyd.

             TNOiK Dom, Toruń 2009.


        Literatura uzupełniająca:

       „Wybrane zagadnienia z kosmetologii”, praca zbiorowa pod redakcją Henryka Marony, 

         Wydawnictwo Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla w Krakowie, Kraków 2017.


        ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM ORAZ SPOSOBIE ZALICZENIA ZAJĘĆ

        Wykłady

         Zagadnienia i treści teoretyczne przeznaczone do realizacji wykładów przesłane w postaci 

         prezentacji Power Point. 

         Ocena końcowa to ocena zdobyta  z testów jednokrotnego wyboru.  


Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy z zakresu właściwości wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych, stosowanych w budowie aparatury procesowej. Dodatkowo przedmiot ma na celu zapoznanie się z elementami maszyn występujących w konstrukcjach aparatów i urządzeń przemysłowych oraz nabycie umiejętności inżynierskich samodzielnego wykonania projektu aparatu procesowego

przedmiot: ANALIZA INSTRUMENTALNA-LABORATORIUM

kierunek studiów: technologia chemiczna semestr 4

prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu) (chyba, że ze względu na pandemię COVID19 będą zalecenia że mają być zdalnie-on-line)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu: Podstawowe pojęcia z zakresu  chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Wprowadzenie do metod analizy instrumentalnej ; Przygotowanie próbek do analizy instrumentalnej. Metody absolutne (bezwzględne) i porównawcze (względne); Metoda krzywej kalibracyjnej. Metoda dodawania wzorca.. Metoda wzorca wewnętrznego Kryteria wyboru metody analitycznej ; Wiedza na temat metod instrumentalnych stosowanych w chemii analityczne; analizie środowiska; podstawy  budowa aparatury pomiarowej i zasady jej działania; analiza ilościowa za pomocą danej aparatury; zastosowanie do jakich oznaczeń w praktycznym zastosowaniu; Potencjometria. Miareczkowanie potencjometryczne; Miareczkowanie amperometryczne. Konduktometria Miareczkowanie Konduktometryczne; Elektrograwimetria. Kulometria; Polarografia woltamperometira.; Spektrofotometria UV-VIS; Chromatografia cieczowa. Chromatografia planarna; TLC, bibułowa; Chromatografia cieczowa HPLC; Chromatografia gazowa; Różnicowa  analiza termiczna (DTA). Różnicowa analiza  kalorymetryczna (DSC)

sposób weryfikacji WYKŁADÓW: EGZAMIN PISEMNY

WYKŁADY treści:

1

 Podstawowe pojęcia z zakresu  chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Wprowadzenie do metod analizy instrumentalnej

P6S_WG; P6S_KK P6S_UW

2

Przygotowanie próbek do analizy instrumentalnej. Metody absolutne (bezwzględne) i porównawcze (względne)

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

3

Metoda krzywej kalibracyjnej. Metoda dodawania wzorca. Metoda wzorca wewnętrznego Kryteria wyboru metody analitycznej

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

4

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Potencjometria. Miareczkowanie potencjometryczne

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

5

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Miareczkowanie amperometryczne. Konduktometria Miareczkowanie Konduktometryczne

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

6

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Elektrograwimetria. Kulometria

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

7

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Polarografia woltamperometira.

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

8

METODY SPEKTROSKOPOWE. Spektrofotometria UV-VIS

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

9

METODY SPEKTROSKOPOWE. Spektrofotometria IR

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

10

METODY CHROMATOGRAFICZNE.  Chromatografia cieczowa. Chromatografia planarna; TLC, bibułowa

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

11

METODY CHROMATOGRAFICZNE.  Chromatografia cieczowa HPLC

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

12

METODY CHROMATOGRAFICZNE. Chromatografia gazowa

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

13

METODY TERMOANALITYCZNE. Różnicowa  analiza termiczna (DTA). Różnicowa analiza  kalorymetryczna (DSC)

P6S_WG P6S_KK P6S_UW


 sposób weryfikacji LABORATORIUM: OPRACOWANIA PROTOKOŁÓW + KOLOKWIA (w przypadku zajęć zdalnych forma pisemna i w wyznaczonym czasie odsyłana na  Moodla; w przypadku zajęć w kontakcie w laboratorium kolokwia-odpowiedź ustna przy tablicy)

LABORATORIUM treści:

1

ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE, PRZEPISY BHP, P.POŻ.

(2 godziny)

 

2

ĆWICZENIE10 Analiza ilościowa kationów Ca2+, Mg2+, Mn2+, NH4+ w różnych rodzajach wody z wykorzystaniem fotometru mikroprocesorowego do analizy wód i ścieków (LF300 SLANDI)

(3 godziny)

 

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

 

3

ĆWICZENIE 11 Analiza ilościowa anionów Cl-, SO42-, NO3-, NO2- w różnych rodzajach wody z wykorzystaniem fotometru mikroprocesorowego do analizy wód i ścieków (LF300 SLANDI)

(3 godziny)

P6S_WG; P6S_UW

4

ĆWICZENIE 1 ANALIZA INSTRUMENTALNA

SPEKTROFOTOMETRYCZNA - OZNACZANIE  Cr(VI) METODĄ DIFENYLOKARBAZYDOWĄ

(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

5

ĆWICZENIE 2 OZNACZANIE  CHLORKÓW W WODZIE METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO ROZTWOREM AgNO3 
(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

6

ĆWICZENIE 3 OZNACZANIE KWASUORTOFOSFOROWEGO W COCA-COLI ZA POMOCĄ 

MIARECZKOWANIA POTENCJOMETRYCZNEGO ROZTWOREM WODOROTLENKU SODU
(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

7

ĆWICZENIE 4 ANALIZA INSTRUMENTALNA

CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA

W IDENTYFIKACJI SKŁADNIKÓW ROZDZIELANYCH MIESZANIN LEKÓW oraz POLIETYLENOGLIKOLI O RÓŻNYCH MASACH CZASTECZKOWYCH

(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

8

CWICZENIE 5  OZNACZANIE JONÓW Fe3+ W WODZIE METODA SPEKTROFOTOMETRYCZNĄ (KOLORYMETRYCZNĄ) W REAKCJI Z RODANKAMI; WYKREŚLENIE KRZYWEJ WZORCOWEJ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

9

CWICZENIE 6  OZNACZANIE pH ORAZ KWASOWOŚCI MIARECZKOWEJ SOKÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH, A TAKŻE MIODU, CZEKOLADY METODĄ POTENCJOMETRYCZNĄ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

10

CWICZENIE 7   CIECZOWA CHROMATOGRAFIA KOLUMNOWA I CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA (TLC) W ROZDZIELANIU BARWNIKÓW ROŚLINNYCH

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

11

CWICZENIE 8  WYZNACZENIE WZGLĘDNEJ CHARAKTERYSTYKI WIDMOWEJ UKŁADU W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEGO ZAKRESU FAL.

( 4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

12

CWICZENIE 9  SONDA TLENOWA W OZNACZANIE TLENU ROZPUSZCZONEGO W WODACH POWIERZCHNIOWYCH JEZIORA, STAWY, WODZIE WODOCIĄGOWEJ, WODACH SPOŻYWCZYCH, WODZIE DESZCZOWEJ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

Literatura podstawowa:

1. W. Szczepaniak.; Metody instrumentalne w analizie chemicznej WNT Warszawa


przedmiot: ANALIZA INSTRYMENTALNA-WYKŁADY

kierunek studiów: technologia chemiczna semestr 4

prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu) (chyba, że ze względu na pandemię COVID19 będą zalecenia że mają być zdalnie-on-line)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu: Podstawowe pojęcia z zakresu  chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Wprowadzenie do metod analizy instrumentalnej ; Przygotowanie próbek do analizy instrumentalnej. Metody absolutne (bezwzględne) i porównawcze (względne); Metoda krzywej kalibracyjnej. Metoda dodawania wzorca.. Metoda wzorca wewnętrznego Kryteria wyboru metody analitycznej ; Wiedza na temat metod instrumentalnych stosowanych w chemii analityczne; analizie środowiska; podstawy  budowa aparatury pomiarowej i zasady jej działania; analiza ilościowa za pomocą danej aparatury; zastosowanie do jakich oznaczeń w praktycznym zastosowaniu; Potencjometria. Miareczkowanie potencjometryczne; Miareczkowanie amperometryczne. Konduktometria Miareczkowanie Konduktometryczne; Elektrograwimetria. Kulometria; Polarografia woltamperometira.; Spektrofotometria UV-VIS; Chromatografia cieczowa. Chromatografia planarna; TLC, bibułowa; Chromatografia cieczowa HPLC; Chromatografia gazowa; Różnicowa  analiza termiczna (DTA). Różnicowa analiza  kalorymetryczna (DSC)

sposób weryfikacji WYKŁADÓW: ZALICZENIE PISEMNE /na prawach egzaminu/

WYKŁADY treści:

1

 Podstawowe pojęcia z zakresu  chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Wprowadzenie do metod analizy instrumentalnej

P6S_WG; P6S_KK P6S_UW

2

Przygotowanie próbek do analizy instrumentalnej. Metody absolutne (bezwzględne) i porównawcze (względne)

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

3

Metoda krzywej kalibracyjnej. Metoda dodawania wzorca. Metoda wzorca wewnętrznego Kryteria wyboru metody analitycznej

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

4

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Potencjometria. Miareczkowanie potencjometryczne

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

5

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Miareczkowanie amperometryczne. Konduktometria Miareczkowanie Konduktometryczne

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

6

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Elektrograwimetria. Kulometria

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

7

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Polarografia woltamperometira.

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

8

METODY SPEKTROSKOPOWE. Spektrofotometria UV-VIS

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

9

METODY SPEKTROSKOPOWE. Spektrofotometria IR

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

10

METODY CHROMATOGRAFICZNE.  Chromatografia cieczowa. Chromatografia planarna; TLC, bibułowa

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

11

METODY CHROMATOGRAFICZNE.  Chromatografia cieczowa HPLC

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

12

METODY CHROMATOGRAFICZNE. Chromatografia gazowa

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

13

METODY TERMOANALITYCZNE. Różnicowa  analiza termiczna (DTA). Różnicowa analiza  kalorymetryczna (DSC)

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

 

sposób weryfikacji LABORATORIUM: OPRACOWANIA PROTOKOŁÓW + KOLOKWIA

LABORATORIUM treści:

1

ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE, PRZEPISY BHP, P.POŻ.

(2 godziny)

 

2

ĆWICZENIE10 Analiza ilościowa kationów Ca2+, Mg2+, Mn2+, NH4+ w różnych rodzajach wody z wykorzystaniem fotometru mikroprocesorowego do analizy wód i ścieków (LF300 SLANDI)

(3 godziny)

 

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

 

3

ĆWICZENIE 11 Analiza ilościowa anionów Cl-, SO42-, NO3-, NO2- w różnych rodzajach wody z wykorzystaniem fotometru mikroprocesorowego do analizy wód i ścieków (LF300 SLANDI)

(3 godziny)

P6S_WG; P6S_UW

4

ĆWICZENIE 1 ANALIZA INSTRUMENTALNA

SPEKTROFOTOMETRYCZNA - OZNACZANIE  Cr(VI) METODĄ DIFENYLOKARBAZYDOWĄ

(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

5

ĆWICZENIE 2 OZNACZANIE  CHLORKÓW W WODZIE METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO ROZTWOREM AgNO3
(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

6

ĆWICZENIE 3 OZNACZANIE KWASUORTOFOSFOROWEGO W COCA-COLI ZA POMOCĄ 

MIARECZKOWANIA POTENCJOMETRYCZNEGO ROZTWOREM WODOROTLENKU SODU
(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

7

ĆWICZENIE 4 ANALIZA INSTRUMENTALNA

CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA

W IDENTYFIKACJI SKŁADNIKÓW ROZDZIELANYCH MIESZANIN LEKÓW oraz POLIETYLENOGLIKOLI O RÓŻNYCH MASACH CZASTECZKOWYCH

(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

8

CWICZENIE 5  OZNACZANIE JONÓW Fe3+ W WODZIE METODA SPEKTROFOTOMETRYCZNĄ (KOLORYMETRYCZNĄ) W REAKCJI Z RODANKAMI; WYKREŚLENIE KRZYWEJ WZORCOWEJ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

9

CWICZENIE 6  OZNACZANIE pH ORAZ KWASOWOŚCI MIARECZKOWEJ SOKÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH, A TAKŻE MIODU, CZEKOLADY METODĄ POTENCJOMETRYCZNĄ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

10

CWICZENIE 7   CIECZOWA CHROMATOGRAFIA KOLUMNOWA I CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA (TLC) W ROZDZIELANIU BARWNIKÓW ROŚLINNYCH

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

11

CWICZENIE 8  WYZNACZENIE WZGLĘDNEJ CHARAKTERYSTYKI WIDMOWEJ UKŁADU W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEGO ZAKRESU FAL.

( 4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

12

CWICZENIE 9  SONDA TLENOWA W OZNACZANIE TLENU ROZPUSZCZONEGO W WODACH POWIERZCHNIOWYCH JEZIORA, STAWY, WODZIE WODOCIĄGOWEJ, WODACH SPOŻYWCZYCH, WODZIE DESZCZOWEJ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

Literatura podstawowa:

1. W. Szczepaniak.; Metody instrumentalne w analizie chemicznej WNT Warszawa

prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  15 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu); zajęcia odbywają się zgodnie z HARMONOGRAMEM, który proszę pobrać na platformie Moodle - plik pdf

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA

Poznanie podstaw chemii fizycznej. Opanowanie rozwiązywania podstawowych obliczeń i związanych z nimi problemów w zakresie wybranych zagadnień z chemii fizycznej. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie, zrozumienie i praktyczne zastosowanie przez studenta zachodzących zjawisk i praw fizyko-chemicznych podczas wykonywanego ćwiczenia. Podczas zajęć zapoznanie się z budową i zasadą działania wykorzystywanych zestawów aparaturowych. Zdobycie umiejętności zestawienia i opracowania uzyskanych wyników oraz wyciągania i formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonych eksperymentów; powiązanie zagadnień z chemii fizycznej z ochroną środowiska i zastosowanie metod wykorzystywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

TREŚCI WYKŁADOWE Z PRZEDMIOTU CHEMIA FIZYCZNA:

DZIAŁ: TERMODYNAMIKA CHEMICZNA P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK

DZIAŁ: RÓWNOWAGI FAZOWE P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK

DZIAŁ: ELEKTROCHEMIA P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK

DZIAŁ: KOROZJA METALI P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK

DZIAŁ: KINETYKA CHEMICZNA P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK

DZIAŁ:LEPKOŚĆ I NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK


Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia:

forma zajęć: WYKŁADY

sposób weryfikacji: EGZAMIN 

Egzamin pisemny; możliwość egzaminów cząstkowych z podziałem partii materiału


Literatura podstawowa:

1.     Atkins P., Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 2001.

2.     Atkins P.W. i wsp., Chemia Fizyczna – zbiór zadań, PWN, Warszawa 2001.

3.     Szołkowska-Malińska J., Wybrane Zagadnienia z Chemii Fizycznej, WPWSZ Gniezno 2008.

4.     Szołkowska-Malińska J., Matłoka A., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla   studentów studiów inżynierskich o kierunku Ochrona Środowiska, WPWSZ Gniezno 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.       Buchowski H., Ufnalski W., Podstawy Termodynamiki, WNT, Warszawa 1998.

2.       Kisielewa E.W. i wsp., Zbiór zadań z chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1971.

3.       Molski A., Wprowadzenie do Kinetyki Chemicznej,  WNT, Warszawa 2001.

4.     Olszowski A., Doświadczenia fizykochemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki  Wrocławskiej, Wrocław 2004.

Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia Fizyczna, PWN Warszawa 1980, 2005
prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  15 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA

Poznanie podstaw chemii fizycznej. Opanowanie rozwiązywania podstawowych obliczeń i związanych z nimi problemów w zakresie wybranych zagadnień z chemii fizycznej. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie, zrozumienie i praktyczne zastosowanie przez studenta zachodzących zjawisk i praw fizyko-chemicznych podczas wykonywanego ćwiczenia. Podczas zajęć zapoznanie się z budową i zasadą działania wykorzystywanych zestawów aparaturowych. Zdobycie umiejętności zestawienia i opracowania uzyskanych wyników oraz wyciągania i formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonych eksperymentów; powiązanie zagadnień z chemii fizycznej z ochroną środowiska i zastosowanie metod wykorzystywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

tematy realizowane w ramach formy zajęć LABORATORIUM

1) Zależność stałej szybkości reakcji od temperatury. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

2) Reakcje oscylacyjne. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

3) Wyznaczanie składu i stałej trwałości związku  kompleksowego. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

4) Analiza termiczna – układ eutektyczny. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

5) Ekstrakcja – współczynnik podziału. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

6) Przewodnictwo roztworów elektrolitów. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

7) Galwanotechnika P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

8) Wyznaczanie potencjału dyfuzyjnego. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

9) Wyznaczanie lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Höpplera. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

10) Napięcie powierzchniowe roztworu. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

11) Refraktometryczne oznaczanie stężenia glukozy oraz sacharozy w nieznanych próbkach. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

 UWAGA!!! zajęcia LABORATORIUM odbywają się wg. grafika harmonogramu zajęć dostępnego w budynku uczelni ul. Słowackiego


sposób weryfikacji: KOLOKWIA  

Na każdych ćwiczeniach  laboratoryjnych kolokwium ustne z danej partii materiału z danego ćwiczenia, ocena; protokół z wykonanego ćwiczenia student przygotowuje w ramach nauki własnej, wykonując stosowne obliczenia, schematy, wykresy i formułuje wnioski; ocena protokołu; protokół do oceny student przesyła na Moodla lub na zajęciach kontaktowych oddaje w laboratorium prowadzącemu zajęcia do oceny

 

Literatura podstawowa:

1.     Atkins P., Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 2001.

2.     Atkins P.W. i wsp., Chemia Fizyczna – zbiór zadań, PWN, Warszawa 2001.

3.     Szołkowska-Malińska J., Wybrane Zagadnienia z Chemii Fizycznej, WPWSZ Gniezno 2008.

4.     Szołkowska-Malińska J., Matłoka A., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla   studentów studiów inżynierskich o kierunku Ochrona Środowiska, WPWSZ Gniezno 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.       Buchowski H., Ufnalski W., Podstawy Termodynamiki, WNT, Warszawa 1998.

2.       Kisielewa E.W. i wsp., Zbiór zadań z chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1971.

3.       Molski A., Wprowadzenie do Kinetyki Chemicznej,  WNT, Warszawa 2001.

4.     Olszowski A., Doświadczenia fizykochemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki  Wrocławskiej, Wrocław 2004.

Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia Fizyczna, PWN Warszawa 1980, 2005


prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  15 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA

Poznanie podstaw chemii fizycznej. Opanowanie rozwiązywania podstawowych obliczeń i związanych z nimi problemów w zakresie wybranych zagadnień z chemii fizycznej. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie, zrozumienie i praktyczne zastosowanie przez studenta zachodzących zjawisk i praw fizyko-chemicznych podczas wykonywanego ćwiczenia. Podczas zajęć zapoznanie się z budową i zasadą działania wykorzystywanych zestawów aparaturowych. Zdobycie umiejętności zestawienia i opracowania uzyskanych wyników oraz wyciągania i formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonych eksperymentów; powiązanie zagadnień z chemii fizycznej z ochroną środowiska i zastosowanie metod wykorzystywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

tematy realizowane w ramach formy zajęć ĆWICZENIA

Ćwiczenia rachunkowe z następujących zagadnień: Ćwiczenia rachunkowe z następujących zagadnień: stany skupienia i właściwości gazów; równanie gazu stanu doskonałego Prawo Charlesa;  zasada Avogadra, ułamek molowy; I zasada termodynamik;  energia wewnętrzna;  entalpie; Obliczanie ciepła reakcji chemicznych, stałej szybkości reakcji , energii aktywacji reakcji, potencjałów elektrod i SEM ogniw galwanicznych

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK; P6S_KO

sposób weryfikacji: KOLOKWIA  

Kolokwia  pisemne z danej partii materiału na ocenę; obliczenia rachunkowe przy tablicy lub w przypadku zajęć zdalnych zadanie do obliczenia i wysłanie na Moodla do oceny

 

Literatura podstawowa:

1.     Atkins P., Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 2001.

2.     Atkins P.W. i wsp., Chemia Fizyczna – zbiór zadań, PWN, Warszawa 2001.

3.     Szołkowska-Malińska J., Wybrane Zagadnienia z Chemii Fizycznej, WPWSZ Gniezno 2008.

4.     Szołkowska-Malińska J., Matłoka A., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla   studentów studiów inżynierskich o kierunku Ochrona Środowiska, WPWSZ Gniezno 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.       Buchowski H., Ufnalski W., Podstawy Termodynamiki, WNT, Warszawa 1998.

2.       Kisielewa E.W. i wsp., Zbiór zadań z chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1971.

3.       Molski A., Wprowadzenie do Kinetyki Chemicznej,  WNT, Warszawa 2001.

4.     Olszowski A., Doświadczenia fizykochemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki  Wrocławskiej, Wrocław 2004.

Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia Fizyczna, PWN Warszawa 1980, 2005

 


prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA ANALITYCZNA Zdobycie wiedzy w zakresie głównych działów chemii analitycznej: pobór i przygotowanie próbek do badań, alkacymetrii, redoksymetrii, kompleksometrii i miareczkowania strąceniowego. W ramach każdego działu przedstawiane są podstawy teoretyczne oraz elementy praktycznego ich zastosowania w obliczeniach i analizie chemicznej; wprowadzenie elementów oceny statystycznej wyników

Laboratoria Przygotowanie się studenta do zajęć zgodnie z wykonywanym w danym dniu ćwiczeniem laboratoryjnym; wiedza na temat wykorzystywanych związków chemicznych w danym ćwiczeniu - (właściwości i jak postępować w przypadku skażenia BHP) materiał teoretyczny przygotowanie do kolokwium zgodnie z tematyką ćwiczenia; wiedza na czym polega ćwiczenie i jaki jest cel; praktyczne wykonanie eksperymentu; przygotowanie opisu protokołu; opracowanie protokołu, stosowne obserwacje z przeprowadzonych eksperymentów, obliczenia i wyciągniecie wniosków na podstawie uzyskanych wyników. Protokół do oceny. OCENA KOŃCOWA Z OCEN CZĄSTKOWYCH uzyskanych przez studenta. Opisy metodyki do zajęć laboratoryjnych dostępne do pobrania w laboratorium Budynek Uczelni ul. Słowackiego
Sposób weryfikacji: • przed każdymi zajęciami kolokwium 5 pytań z zagadnień w danym ćwiczeniu; odpowiedź pisemna • ocena z wykonania eksperymentu • ocena za opracowanie sprawozdania protokołu; ocena za kolokwium

tematy realizowane w ramach formy zajęć LABORATORIUM

Ćwiczenie 0. Ćwiczenia organizacyjne i przepisy BHP/ Wyznaczanie pojemności kolby i pipety i oznaczanie współmierności kolby z pipetą.K_U24K_K03K_U19

Ćwiczenie 1. Oznaczanie kwasowości i zasadowości wody.K_U24K_K03K_U19

Ćwiczenie 2. Współoznaczanie wodorotlenku i węglanów metodą WarderaK_U24 K_K03 K_U19

Ćwiczenie 3. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie metodą Winklera K_U24 K_K03 K_U19

Ćwiczenie 4. Bromianometryczne i jodometryczne oznaczanie fenolu K_U24 K_K03 K_U19

Ćwiczenie 5. Nastawianie miana KMnO4 na H2C2O4; K_U24 K_K03 K_U19

Ćwiczenie 6. Manganometryczne oznaczanie nadtlenku wodoru. K_U24 K_K03 K_U19

Ćwiczenie 7. Redoksymetria jodometryczne oznaczanie miedzi Cu(II) mianowanym 0.1 M tiosiarczanem sodu Na2S2O3; K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

Ćwiczenie 8. Współoznaczanie wapnia i magnezu i obliczanie twardości wody. K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

Ćwiczenie 9. Oznaczanie żelaza w wodzie metodą kompleksonometryczną K_U24 K_K03 K_U19 K_W08 K_W08

Ćwiczenie 10. Oznaczanie jonów niklu w wodzie – miareczkowanie roztworem EDTA K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

Ćwiczenie 11. Nastawianie miana 0,05M BaCl2+0,05M MgCl2 roztworem EDTA i oznaczanie siarczanów w wodzie metodą miareczkowania r. EDTA. K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

Ćwiczenie 12/13. Oznaczanie chlorków metodą Mohra oraz metodą Volharda. K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

Ćwiczenie 14. Termin rezerwowy - odrabianie ćwiczeń (jeśli student w jakiś by nie uczestniczył) i/lub  ZALICZENIE (zdalne) K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

UWAGA!!!

Przy każdej metodyce do ćwiczenia jest dostępna tematyka na kolokwium.

Literatura podstawowa:

1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna 2 Chemiczne metody analizy ilościowej, Wyd. Naukowe PWN W-wa 2004.


prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA ANALITYCZNA Zdobycie wiedzy w zakresie głównych działów chemii analitycznej: pobór i przygotowanie próbek do badań, alkacymetrii, redoksymetrii, kompleksometrii i miareczkowania strąceniowego. W ramach każdego działu przedstawiane są podstawy teoretyczne oraz elementy praktycznego ich zastosowania w obliczeniach i analizie chemicznej; wprowadzenie elementów oceny statystycznej wyników

Wykłady - utrwalanie wiedzy przez studenta z materiału zrealizowanego podczas wykładów; poszerzanie wiedzy przez studenta w oparciu o źródła literaturowe; przygotowanie się studenta do egzaminu z przedmiotu

Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia:

WYKŁADY -  EGZAMIN - pisemny egzamin – sprawdzenie wiedzy (10 pytań), Stosowany system punktacji, który na końcu przeliczany jest proporcjonalnie na oceny.

Literatura podstawowa:

1. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT W-wa1999.

2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna 2 Chemiczne metody analizy ilościowej, Wyd. Naukowe PWN W-wa 2004. 

 Literatura uzupełniająca:

1. D. Kealey, P.J. Haines; tłum. Ang. Małgorzata Galus – “Krótkie wykłady – Chemia Analityczna; PWN-Warszawa 2005

prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA ANALITYCZNA Zdobycie wiedzy w zakresie głównych działów chemii analitycznej: pobór i przygotowanie próbek do badań, alkacymetrii, redoksymetrii, kompleksometrii i miareczkowania strąceniowego. W ramach każdego działu przedstawiane są podstawy teoretyczne oraz elementy praktycznego ich zastosowania w obliczeniach i analizie chemicznej; wprowadzenie elementów oceny statystycznej wyników

tematy realizowane w ramach formy zajęć ĆWICZENIA
Rodzaje stężeń roztworów i ich przeliczenie,K_W08 K_U01; K_W01
mieszanie roztworów. K_W08; K_U01;K_W01
Elementy oceny statystycznej opracowania wyników .K_W08 K_U01;K_W01
klasyfikacja błędów, ocena statystyczna wyników serii pomiarów. Błąd względny i błąd bezwzględny.K_W08;K_U01;K_W01
Zadania z zakresu miareczkowania alkacymetrycznego,K_W08 K_U01 K_W01
Zadania z zakresu miareczkowania kompleksometrycznego,K_W08;K_U01K_W01
zadania z zakresu miareczkowania redoksometrycznego K_W08 K_U01; K_W01
Zadania z zakresu miareczkowania i analizy strącania osadów K_W08; K_U01; K_W01
pH roztworów, pH buforów. K_W08; K_U01;K_W01

Sposób weryfikacji wiedzy na CWICZENIACH
sprawdzian i premiowanie przyrostu wiedzy niezbędnej do realizacji postawionych problemów w danym obszarze tematyki przedmiotu; • ocenianie ciągłe, na każdych zajęciach - premiowanie przyrostu umiejętności obliczeń rozwiazywania zadań problemowych• ocena poprawności działania w ramach pracy własnej, student rozwiązane zadania z kolokwium i z pracy własnej rozwiązuje podczas zajęć MS Teams i przesyła na Moodle do oceny przez prowadzącego zajęcia

Ćwiczenia - przygotowanie się studenta do zajęć zgodnie z zalecaną literaturą celem sprawnego rozwiązywania zadań problemowych podczas zajeć ćwiczeniowych; przygotowanie studentów do kolokwium sprawdzającego na podstawie przerobionego materiału podczas zajęć ćwiczeniowych i zadań realizowanych podczas pracy własnej studenta

Literatura podstawowa: A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT W-wa1999.


kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/Irok

w kursie zawarto materiały o tematyce ........

KURS W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

tematyka zajęć laboratoryjnych obejmuje oznaczanie żelaza metodą kolorymetryczną (spektrofotometryczną) + wyniki badań do opracowania przez studenta i zadanie teoretyczne

KURS W TRAKCIE TWORZENIA

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej II sem./Irok

 Wykład: w dniu 2704 2020 tematyka Alkeny addycja wolnorodnikowa hydroksylowanie ozonoliza. Reakcje z udziałem stereoizomerów addycja syn i anti.

LABORATORIUM Zaliczenie pracowni na podstawie ocen cząstkowych z protokołów i części teoretycznych, które student przysyłał sukcesywnie do oceny . Ocena końcowa do indeksu i na kartę zaliczeniową będzie średnią z wszystkich ocen cząstkowych. O Ocenach końcowych poinformuję studentów w mailach indywidualnych.kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/Irok

ćwiczenia laboratoryjnego z Ozn. żelaza metodą kompleksonometryczną. Ponadto w pliku zawarto przykładowe rozwiązane zadanie; wyniki z analizy do opracowania w protokole przez studenta oraz pytania do udzielenia odpowiedzi przez studenta. Prace proszę przesłać na Platformę  Moodle do 28 kwietnia 2020r

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za sprawozdania z zadań laboratoryjnych i teoretycznych pytań.


kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

w kursie zawarto  materiał nt . Rysowanie wzorów strukturalnych alkanów danych pochodnych izomerów i ZADANIE DO ROZWIĄZANIA PRZEZ STUDENTÓW i przesłania do oceny na Moodla

kontakt student- wykładowca droga mailowa.

kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/Irok

WYKŁAD zawiera treści nt: Alkeny reakcje addycji, reguła Markownikowa, reakcje addycji elektrofilowej-mechanizm, orientacja

LABORATORIUM zawiera treści nt.: metodyka i teoria Tłuszcze oznaczanie liczby zmydlania oznaczanie liczby kwasowej oznaczanie liczby nadtlenkowej  i ZADANIA DLA STUDENTÓW, które należy rozwiązać i pracowania przysłać do oceny na Platformę Moodle;

 materiał dodatkowy plik z ARTYKUEM:Ł MWroniak, M Kwiatkowska K. Krygier Charakterystyka wybranych olejów tłoczonych na zimno; Żywność Nauka Technologia  Jakość 2(47) s.46-48 2006

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za sprawozdania z zadań laboratoryjnych i teoretycznych pytań.

WYKŁAD- EGZAMIN podczas sesji egzaminacyjnej .......

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

kurs zawiera następujące materiały: plik  nt. Mangan-w-wodzie-przeznaczonej-do-spożycia-przez-ludzi  opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny 2018; ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;   Opis ćwiczenia dot. Oznaczania manganu w wodzie metodą spektrofotometryczną VIS wraz z wynikami analizy do opracowania przez studentów w ramach pracy własnej oraz pytaniami odnośnie treści ćwiczenia, na które student udziela odpowiedzi pisemnej i przesyła wykładowcy mailem do ocenienia

 UWAGA! Kontakt student wykładowca drogą e-mail!


kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/1rok

kurs zawiera materiał nt.  Obliczanie składu procentowego związków organicznych i określanie ich wzorów empirycznych ; przykłady rozwiązanych zadań do przeanalizowania przez studenta w ramach pracy własnej + zadanie do rozwiązania przez studenta i przesłanie mailem  do wykładowcy na ocenę

UWAGA! Kontakt student-wykładowca drogą korespondencji e-mail!

         

kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

WYKŁAD: nt. Diastereoizomery, właściwości diastereoizomerów, związek mezo, określanie konfiguracji w przypadku więcej niż jednego centrum chiralności, konformery, budowa alkenów, właściwości fizyczne,  izomeria geometryczna, nazewnictwo, przemysłowe metody otrzymywania alkenów.

LABORATORIUM: nt. Biocząsteczki. Białka, reakcja z ninhydryną, reakcja z kwasem azotowym, reakcja z siarczanem miedzi, reakcja biuretowa, reakcja ksantoproteinowa, próba Millona, reakcja denaturacji białka; zadania dla studenta i pytania do wykonania w ramach pracy własnej i przesłanie mailem do oceny

 UWAGA! kontakt student -wykładowca drogą mailowa!

kurs przeznaczony dla  studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

Przesłane pliki zawierają opis ćwiczenia z ozn. Twardości wody + przykład rozwiązanego zadania + wyniki z analizy do opracowania protokołu + zestaw pytań do udzielenia odpowiedzi przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! kontakt student-wykładowca drogą mailowa!

Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku Technologia chemiczna - rok 1., semestr 6.

Kurs zawiera pliki z treściami wykładowymi oraz kartę opisu przedmiotu.

Kontakt student-wykładowca odbywa się drogą e-mail.

kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

kurs zawiera treści Wykładowe nt. STEREOCHEMIA. STEREOIZOMERY. IZOMERY. ENANCJOMERY. DIASTEREOIZOMERY. REGUŁY PIERWSZEŃSTWA PODSTAWNIKÓW. CENTRUM CHIRALNOŚCI.ZASADY OKREŚLANIA KONFIGURACJI R i S. + opis ćwiczenia Laboratoryjnego Biocząsteczki. Cukry. Wykrywanie obecności Węglowodanów. Próba Molischa.Próba Fehlinga. Próba Tollensa. PróbaBenedicta. Próba zasadowa. Próba jodowa. + polecenie do opracowania przez studentów w ramach pracy własnej udzielić odpowiedzi na zadane pytania i opracować protokół z zachodzącymi równaniami reakcji

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! kontakt student-wykładowca droga mailową!


kurs przeznaczony dla  studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

 przesłane pliki  ćwiczeniowe z przedmiotu chemia organiczna zawierają materiał nt.  obliczania zawartości procentowej związków organicznych  Analiza elementarna- przykłady rozwiązanych zadań  do przeanalizowania przez studenta w ramach pracy własnej  + zadania do rozwiązania przez studenta w ramach pracy własnej na zaliczenie  

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! kontakt student -wykładowca odbywa się drogą mailową!           

   

kurs przeznaczony dla kierunku Technologii Chemicznej sem.2/I rok

TEMAT Obliczenia zmiany entalpii dla wybranych reakcji chemicznych związków organicznych ; dnia 24 marca 2020

Plik zawiera podstawę teoretyczną + potrzebne dane tabelaryczne + przykłady rozwiązania zadań + zadanie dla studentów do samodzielnego rozwiązania na zaliczenie

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student kontakt drogą mailową

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/ I rok

Podstawę teoretyczną Oznaczania tlenu rozpuszczonego w wodzie metoda Winklera oraz przy użyciu tlenomierza + opracowanie  wyniku analizy – przykładowe rozwiązane zadanie +  zadanie do samodzielnego rozwiązania przez studentów na zaliczenie + zestaw pytań do napisania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/ I rok

do pobrania plik z wykładem + materiałem teoretycznym laboratorium + zadania i pytania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

Przedmiot: Technologie i produkty chemiczne

Studia stacjonarne: wykład - 15 godzin, laboratorium - 15 godzin (2 pkt. ECTS)

Prowadzący wykład: dr inż. Beata Klapiszewska-Kaźmierczak

Kontakt: beataklapiszewska@tlen.pl


Cel kształcenia: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przemysłem chemiczny w Polsce i na świecie - charakterystyka wybranych gałęzi i branż. Wybrane procesy jednostkowe i technologie wspomagające wytwarzanie i prowadzące do otrzymania produktów chemicznych realizowane na skalę przemysłową w Polsce. Podstawowe rozwiązania technologiczne unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. 

Kurs zawiera wykłady, które są dodawane zgodnie z harmonogramem zajęć. Konsultacje dotyczące wykonywanych zadań odbywają się drogą e-mailową lub za pomocą komunikatora.


Metody zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie wykładu z racji nauczania zdalnego odbędzie się w formie przygotowania prezentacji oraz test jednokrotnego wyboru.

Zaliczenie laboratorium z racji nauczania zdalnego odbędzie się w formie przygotowania projektu.
Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu: Matematyka - algebra dla kierunku Technologia chemiczna (studia stacjonarne) semestr II

Prowadzący zajęcia: dr J. Kuiński, mgr K. Tomczak


Zasady zaliczenia:

Wykład: egzamin, ćwiczenia: praca pisemna


Wymiana informacji drogą mailową

Kurs przeznaczony dla studentów Kierunku Technologia chemiczna

Kurs przeznaczony dla studentów  kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA sem.2/I rok

do pobrania plik z wykładem + materiałem teoretycznym laboratorium + zadania i pytania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

Kurs swoim zakresem obejmuje podstawowe zagadnienia związane z wykorzystaniem technik rozpoznania obrazowego jako jednego z rodzajów rozpoznania wchodzących w skład rozpoznania wojskowego. Tematyka obejmuje podstawowe zagadnienia związane z teledetekcją i fotogrametrią, a w szczególności zakres optoelektronicznego i radarowego obrazowania powierzchni Ziemi.

Wykłady z przedmiotu: Analiza matematyczna dla kierunku Analityka bezpieczeństwa (studia stacjonarne) semestr I

Prowadzący zajęcia:  mgr K. Tomczak


Zasady zaliczenia:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: prace pisemneStudia stacjonarne: wykład – 16 h, ćw. – 8 h

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych, kierunków: Informatyka, ZiP, Transport


Prowadzący wykłady i ćwiczenia: mgr K. Tomczak


Kontakt: k.tomczak@pwsz-gniezno.edu.pl

 

Cele kształcenia:

1.  Opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy z algebry liniowej z geometrią analityczną, w zakresie określonym przez treści programowe. Kształtowanie u studenta umiejętności pracy zespołowej.

2. Opanowanie przez studentów umiejętności rozwiązywania prostych problemów oraz korzystanie z pakietów oprogramowania algebry liniowej z geometrią analityczną i interpretacji wyników

 

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - zaliczenie

Praca pisemna złożona z zagadnień teoretycznych i zadań dotyczących omawianych problemów. Ocenianie ciągłe (premiowanie aktywności, samodzielnych rozwiązań i jakości percepcji)

Ćwiczenia

Praca pisemna złożona z zadań dotyczących omawianych problemów. Ocenianie ciągłe – premiowanie przyrostu umiejętności posługiwania się poznanymi zasadami i metodami. Premiowanie przyrostu wiedzy niezbędnej do realizacji postawionych problemów.


Literatura podstawowa:

1.      Cuberbiller O., Zadania i ćwiczenia z geometrii analitycznej, PWN Warszawa,1966.

2.      Jurlewicz T.,Skoczylas Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004.

3.      Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach., PWN 1999.

4.      Stankiewicz W., Wojtowicz J., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. PWN Warszawa 1995.

 

Literatura uzupełniająca:

1.      Foltyńska  I., Ratajczak Z., Szafrański Z., Matematyka dla studentów uczelni technicznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2003

2.     Leksiński W., Nabiałek I., Żakowski w., Matematyka, definicje, twierdzenia, przykłady, zadania, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 2003

3.       Hącia L., Matematyka dla studentów studiów zawodowych, Wydawnictwo PWSZ w Gnieźnie 2008.


Tematy wykładów             

 

1.Precyzyjny język -  warunek sprawnego komunikowania się

2. Komunikowanie się poprzez wartości

3. Komunikacja – ustalenia terminologiczne                                                                                           

  4.Komunikacja  w organizacji – właściwości i funkcje     

  5. Umiejętności w komunikowaniu się

   6. Determinanty komunikacji –osobowościowe, społeczne, organizacyjne                                                                 

7.  Kultura organizacyjna i jej rola w procesie komunikowania         

   8. Władza w organizacji – rola komunikacji w sprawowaniu władzy 

                                                                                                                                                          

Literatura

1.    J. Bralczyk, Język na sprzedaż, W-wa 1996

2.  Zb. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000

3.    H. Mruk - red. naukowy, Komunikowanie się w biznesie, Poznań 2002

4.    Z. Brześkiewicz, Supersłuchanie. Jak słuchać i być słuchanym, W-wa 1995

5.    L. Lachowicki, Sztuka zwycięskiej dyskusji,  W-wa 1997

6.    Zgółkowie H. i T., Językowy savoir-vivre, Poznań 1992

7.    Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 1999

8.    B.Sobkowiak , Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji,  Wrocław 2005,

10.Tony Warner, Umiejętności w komunikowaniu się, Wrocław 1999   


Studia stacjonarne: wykład – 30 h, ćw. – 15 h

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych, kierunków: Informatyka, ZiP, Transport


Prowadzący wykłady i ćwiczenia: mgr K. Tomczak


Kontakt: k.tomczak@pwsz-gniezno.edu.pl

 

Cele kształcenia:

1.  Opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy z algebry liniowej z geometrią analityczną, w zakresie określonym przez treści programowe. Kształtowanie u studenta umiejętności pracy zespołowej.

2. Opanowanie przez studentów umiejętności rozwiązywania prostych problemów oraz korzystanie z pakietów oprogramowania algebry liniowej z geometrią analityczną i interpretacji wyników

 

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - zaliczenie

Praca pisemna złożona z zagadnień teoretycznych i zadań dotyczących omawianych problemów. Ocenianie ciągłe (premiowanie aktywności, samodzielnych rozwiązań i jakości percepcji)

Ćwiczenia

Praca pisemna złożona z zadań dotyczących omawianych problemów. Ocenianie ciągłe – premiowanie przyrostu umiejętności posługiwania się poznanymi zasadami i metodami. Premiowanie przyrostu wiedzy niezbędnej do realizacji postawionych problemów.


Literatura podstawowa:

1.      Cuberbiller O., Zadania i ćwiczenia z geometrii analitycznej, PWN Warszawa,1966.

2.      Jurlewicz T.,Skoczylas Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004.

3.      Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach., PWN 1999.

4.      Stankiewicz W., Wojtowicz J., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. PWN Warszawa 1995.

 

Literatura uzupełniająca:

1.    Foltyńska  I., Ratajczak Z., Szafrański Z., Matematyka dla studentów uczelni technicznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2003

2.    Leksiński W., Nabiałek I., Żakowski w., Matematyka, definicje, twierdzenia, przykłady, zadania, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 2003

3.       Hącia L., Matematyka dla studentów studiów zawodowych, Wydawnictwo PWSZ w Gnieźnie 2008.


Praktyczna realizacja projektu będącego przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej. Zaprojektowanie, zaimplementowanie i wdrożenie systemu informatycznego opartego o wskazane technologie lub rozwiązanie (wraz z implementacją i testami) problemu badawczego.  Stosowana jest  wybrana metodyka realizacji projektu informatycznego, postęp realizacji uwidaczniają wskaźniki, opracowane modele i efekty. Wynik końcowy to działające oprogramowanie prototypowe lub w pełni funkcjonalne i gotowe do wdrożenia lub dedykowany system komputerowy. Projekt jest  udokumentowany w opracowanym sprawozdaniu.

Oczekiwane efekty kształcenia:

K_W03 - P6S_WG, P6S_WK, P6Z_WO, P6Z_WT


K_W09 - P6U_W, P6S_WG, P6Z_WK, P6Z_WZ


K_W12 -  P6S_WG, P6S_WK, P6U_W


K_W14 - P6U_W, P6S_WG, P6S_WK, P6Z_WZ


K_U07 - P6U_U, P6S_UW, P6S_UK, P6Z_UI


K_U09 - P6U_U, P6S_UW, P6Z_UO


K_U10, K_U11 - P6U_U, P6S_UW, P6Z_UN


K_U12 - P6U_U, P6S_UW, P6Z_UO


K_K01 - P6U_K, P6S_KK


K_K02 - P6S_KO, P6Z_KP, P6Z_KR
Poznanie zasad działania wybranych układów elektronicznych i schematów układów pomiarowych  stosowanych w elektrotechnice i elektronice. Rozwój umiejętności analizy parametrów obwodów prądu. Tema­tyka pokrywa potrzeby specjalistów w dziedzinie techniki komputerowej i przenosi dobre praktyki wypracowane w elektronice i elektrotechnice na grunt informatyki ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań.

Ćwiczenia dla studentów VII semestru kierunków Informatyka i Inżynieria środowiska

Kurs fizyki dla studentów stacjonarnych na kierunkach: Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport.

Kurs fizyki dla studentów niestacjonarnych na kierunkach: Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Informatyki, semestr 7.

Zachowania w organizacji i komunikacja wykł.Inf.sem.7 rok.akad.2020/2021

 

1.  Kodeks zawodowy informatyków PTI

2. Podmiotowe i przedmiotowe determinanty zachowań

3. Organizacja jako efekt rozwoju więzi społecznej

4. Człowiek w organizacji

5.Władza w organizacji-wpływ na zachowania

6.Motywowanie jako narzędzie wpływu

7.Kultura organizacyjna

8. Procesy społeczne w organizacji

9. Komunikacja

10. Komunikowanie się w organizacji

11. komunikacja – umiejętności

12. Komunikacja – tekst

Literatura:

1.    S. P. Zachowania w organizacji, W-wa. 1998

2.    B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, W-wa 2002

3.    Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, W-wa 1999

4.    J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław

5.    Zb. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000

6.    B, Sobkowiak, Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2005


Przedmiot: Systemy operacyjne I

Studia stacjonarne: wykład - 30h, lab. - 15h (5 ECTS);
Studia niestacjonarne: wykład - 8h, lab. - 20h (5 ECTS);

Prowadzący wykład/laboratoria: mgr inż. Mateusz LESZEK


Kontakt:

m.leszek@pwsz-gniezno.edu.pl


Cel kształcenia:

Kurs przedstawia rolę i zasadę działania systemów operacyjnych. Omawiane są podstawowe zadania systemu: szeregowanie procesów, zarządzanie pamięcią i wejściem-wyjściem. Przedstawione są również zagadnienia implementacje (w tym konstrukcja systemu plików) oraz podstawy przetwarzania współbieżnego. Praktyczna część kursu obejmuje korzystanie z systemu UNIX/Linux, zarówno na poziomie powłoki, jak i na poziomie programisty systemowego.


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin

Test na platformie e-learningowej Moodle, obecność na wykładzie.

Laboratoria

Zadania z umiejętności wykorzystania języka skryptowego BASH oraz poleceń systemu operacyjnego Linux.


Literatura: 

Podstawowa (wszystkie pozycje znajdują się w bibliotece PWSZ Gniezno):

 • A. Tanenbaum, Systemy operacyjne, wyd. IV, Helion, 2015
 • B.W Kernighan, D.M Ritchie, Język ANSII C Programowanie, wyd. II, Helion, 2020
 • W. Stallings, SYSTEMY OPERACYJNE Architektura, funkcjonowanie i projektowanie, wyd. IX, Helion, 2018
 • P. Metzger, Anatomia PC, wyd. IX, Helion, 2009. 
Uzupełniająca:

 • C. Sobaniec, System operacyjny Linux – przewodnik użytkownika. Wyd. Nakom, Poznań, 2002
 • E. Nemeth, G. Snyder, T.R. Hein, B. Whaley, D. Mackin, Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów., wyd. V, 2018.
 • M. Russinovich, Windows Internals, Microsoft Press, VI ed., 2012.
 • R.Love, Linux, Programowanie systemowe, wyd. II, Helion, 2014.

Wykłady z przedmiotu: Analiza matematyczna dla kierunku Informatyka (studia niestacjonarne) semestr I

Prowadzący zajęcia:  mgr K. Tomczak

 

Zasady zaliczenia:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: prace pisemne


Wykłady z przedmiotu: Analiza matematyczna dla kierunku Informatyka (studia stacjonarne) semestr I

Prowadzący zajęcia:  mgr K. Tomczak


Zasady zaliczenia:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: prace pisemnePrzedmiot: Technika mikroprocesorowa

Kierunek: Informatyka

Studia stacjonarne: wykład - 15h (Egz.), ćwiczenia - 15h (Zal.), laboratorium - 30h (Zal.); (6 ECTS)

Studia niestacjonarne: wykład - 12h (Egz.), ćwiczenia - 8h (Zal.), laboratorium - 16h (Zal.); (6 ECTS)


Prowadzący wykład/ćwiczenia/laboratorium: dr inż. Mariusz Nowak


Kontakt:

m.nowak@pwsz-gniezno.edu.pl


Cele kształcenia:

Poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z budową elementów, podzespołów i systemów mikroprocesorowych oraz podstaw ich projektowania o programowania.


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Egzamin

Ćwiczenia:

2 kolokwia

Laboratorium:

Sprawozdania


Student zapozna się z podstawową wiedzą nt. systemów informacji geograficznej (GIS), nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu gromadzenia, przetwarzania i analizy danych geograficznych

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowanie komputera jako pewnego modelu obliczeń, paradygmatami programowania oraz innymi podstawowymi modelami, pojęciami i technikami wykorzystywanymi w informatyce. Opanowanie prezentowanego materiału zapewnia przyszłym informatykom podstawy niezbędne w dalszych studiach oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Przedmiot: Systemy baz danych II

Studia stacjonarne: wykład - 30h, projekt - 15h (4 ECTS);

Prowadzący wykład/laboratoria: dr hab. inż. Piotr Remlein prof. PWSZ/ mgr inż. Mateusz Leszek

 Kontakt: p.remlein@pwsz-gniezno.edu.pl; piotr.remlein@put.poznan.pl

 

Cel kształcenia:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami baz danych, prezentacja praktycznych i teoretycznych aspektów systemów baz danych, rozwój umiejętności modelowania systemów informatycznych. Praktyczna nauka języka SQL oraz języka proceduralnego PL/SQL. Uzyskanie umiejętności: tworzenia transakcji przez zanurzanie zapytań SQL-owych w języku programowania oraz oceny różnych strategii wykonywania zapytań o charakterze rozproszonym.

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin

Egzamin pisemny złożony z kilkunastu  zagadnień dotyczących omawianych problemów systemów baz danych. Egzamin też może być przeprowadzony w formie testu złożonego z kilkudziesięciu pytań.

Projekt- sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z oddawanych sukcesywnie raportów zawierających odpowiedzi do postawionych problemów.


Treści programowe

Wprowadzenie do problematyki baz danych. Podstawowe elementy architektury systemów baz

Języki zapytań do baz danych. Współbieżny dostęp do danych. Podstawy przetwarzania transakcyjnego, własności transakcji, anomalie współbieżnego dostępu do danych, realizacje i uszeregowalność zbioru transakcji. Algorytmy szeregowania i przetwarzania transakcji. Odtwarzanie stanu spójnego po awarii. Dziennik (log) bazy danych i techniki zapisu dziennika, punkty kontrolne. Optymalizacja zapytań: fazy przetwarzania, reguły transformacji, regułowa i kosztowa optymalizacja zapytań. Szacowanie rozmiarów wyniku zapytania. Aktywne bazy danych, obiektowe bazy danych, hurtownie danych.


Literatura podstawowa:

1.    Widom J., Ullman J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2001

2.    Jakubowski: Podstawy SQL. Ćwiczenia praktyczne. HELIONLiteratura uzupełniająca:

1. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion, (4th Edition), 2005

2. Garcia-Molina H., Widom J., Ullman J., Systemy baz danych. Pełny wykład, WNT 2001

3. Garcia-Molina H., Widom J., Ullman J., Implementacja systemów baz danych, WNT 2003

4. M. Szeliga: ABC języka SQL. HELION.
dr inż. B.Wołyńska

Zaliczenie wykładów z przedmiotu "Algebra liniowa z geometrią analityczną", Informatyka, studia stacjonarne, semestr 2

Test zaliczeniowy z laboratorium przedmiotu:


Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Prowadzący wykład oraz laboratoria: mgr inż. Karol Popiołek

Kontakt:    k.popiolek@pwsz-gniezno.edu.pl

Przedmiot:  Systemy operacyjne II

prowadzony na kierunku Informatyka,

4 semestr, studia stacjonarne: wykład - 30 godzin, laboratorium - 30 godzin (3 ECTS);

Cel kształcenia:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi: ogólnej struktury systemu operacyjnego; roli, zadań i klasyfikacji systemów operacyjnych; dobierania algorytmu szeregowania zadań do specyfiki aplikacji; zasad i algorytmów zarządzania podstawowymi zasobami systemu komputerowego. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem poleceń systemów Windows i Linux.

 

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin

Egzamin w formie pisemnej, zawierający około kilkunastu pytań dotyczących części wykładowej. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu  w formie tradycyjnej, zostanie on przeprowadzony online poprzez platformę Moodle.

Laboratoria

Zaliczenie w formie pisemnej, zawierający około kilkunastu pytań dotyczących części laboratoryjnej. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zaliczenia  w formie tradycyjnej, zostanie ono przeprowadzony online poprzez platformę Moodle.

 

Literatura podstawowa:

1.      Stevens W. R.: Programowanie w środowisku systemu UNIX. WNT, 2002

2.      Sobaniec C.: System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika. Nakom, 2002 

Literatura uzupełniająca:

1.      Stallings W.: Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy. PWN, 2006

2.      Nutt G.: Operating Systems. A Modern Perspective. Addison Wesley Longman, Inc., 2002

3.      Rochkind M. J.: Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych. WNT, 2007

4.      Gray J. S.: Komunikacja między procesami w Unixie. Oficyna Wydawnicza ReadMe, 1998

5.      Bach M. J.: Budowa systemu operacyjnego Unix, WNT, Warszawa 1995Prowadzący wykład oraz laboratoria: mgr inż. Karol Popiołek

Kontakt:    k.popiolek@pwsz-gniezno.edu.pl

Przedmiot:  Systemy operacyjne II

prowadzony na kierunku Informatyka,

4 semestr, studia niestacjonarne: wykład - 20 godzin, laboratorium - 20 godzin (3 ECTS);

Cel kształcenia:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi: ogólnej struktury systemu operacyjnego; roli, zadań i klasyfikacji systemów operacyjnych; dobierania algorytmu szeregowania zadań do specyfiki aplikacji; zasad i algorytmów zarządzania podstawowymi zasobami systemu komputerowego. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem poleceń systemów Windows i Linux.

 

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin

Egzamin w formie pisemnej, zawierający około kilkunastu pytań dotyczących części wykładowej. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu  w formie tradycyjnej, zostanie on przeprowadzony online poprzez platformę Moodle.

Laboratoria

Zaliczenie w formie pisemnej, zawierający około kilkunastu pytań dotyczących części laboratoryjnej. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zaliczenia  w formie tradycyjnej, zostanie ono przeprowadzony online poprzez platformę Moodle.

 

Literatura podstawowa:

1.      Stevens W. R.: Programowanie w środowisku systemu UNIX. WNT, 2002

2.      Sobaniec C.: System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika. Nakom, 2002 

Literatura uzupełniająca:

1.      Stallings W.: Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy. PWN, 2006

2.      Nutt G.: Operating Systems. A Modern Perspective. Addison Wesley Longman, Inc., 2002

3.      Rochkind M. J.: Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych. WNT, 2007

4.      Gray J. S.: Komunikacja między procesami w Unixie. Oficyna Wydawnicza ReadMe, 1998

5.      Bach M. J.: Budowa systemu operacyjnego Unix, WNT, Warszawa 1995


Kurs praktyczny (materiały do zajęć laboratoryjnych) dla studentów stacjonarnych na kierunkach inżynierskich.

Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z fizyki dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunkach inżynierskich.

Kurs poświęcony zajęciom laboratoryjnym z fizyki dla studentów stacjonarnych na kierunkach inżynierskich.


Studia stacjonarne

Prowadzący wykład dr inż. Eugeniusz Sroczan (30 h)

Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Zbigniew Szymański (15 h)

Studia niestacjonarne

Prowadzący wykład (16 h) i ćwiczenia (12 h) dr inż. Zbigniew Szymański

Sposób zaliczenia: wykład - egzamin, ćwiczenia - zaliczenie

Kontakt

e.sroczan@pwsz-gniezno.edu.pl

z.szymanski@pwsz-gniezno.edu.pl

Cel przedmiotu

Poszerzenie i pogłębienie znajomości elementów i układów elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w teleinformatyce. Rozwój umiejętności obliczania para­me­trów obwodów prądu stosowanych w technice pomiarowej, diagnostycznej i automatyce. Rozumienie powiązań informatyki z in­nymi obszarami nauk technicznych- elektroniką i elektrotechniką. Tematyka pokrywa potrzeby specjalistów w dzie­dzinie techniki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań.

Karta opisu przedmiotu - w zakładce

Literatura podstawowa i uzupełniająca - w zakładce

Prowadzácy: Zbigniew Szymański

Karta przedmiotu: patrz załącznikProwadzący: Rafał Mikołajczak                                        

Przedmiot: Programowanie wizualne

Studia stacjonarne: wykład - 15h (E), lab. - 30h; (4 ECTS)


Prowadzący wykład/projekt: Rafał Mikołajczak


Kontakt:

r.mikolajczak@pwsz-gniezno.edu.pl


Cel kształcenia:

 1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej zaawansowanego środowiska programowania wizualnego, zestawu klas i funkcji udostępnianych przez biblioteki Windows Forms i Windows Presentation Foundation, technologii ADO.NET, NET.Remoting/Networking.  

 1. Rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów algorytmicznych, umiejętności projektowania oraz implementowania aplikacji okienkowych. Celem przedmiotu jest również pogłębienie umiejętności stosowania wzorców projektowych, tworzenia bibliotek dynamicznych DLL, testowania tworzonych aplikacji, tworzenia aplikacji współbieżnych i rozproszonych oraz aplikacji współpracujących z bazami danych.  

 1. Kształtowanie u studentów umiejętności pracy zespołowej poprzez realizowanie przez kilkuosobową grupę studentów nieco większych projektów programistycznych.


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Egzamin (z racji nauczania zdalnego zaliczenie odbędzie się w formie testu on-line)

Laboratorium:

Ocena z ćwiczeń realizowanych w ramach zajęć oraz ocena z realizowanego projektu na wybranej przez studenta platformie oraz wykonanej dokumentacji.
Temat projektu jest określany przez studenta.


Prowadzący: Rafał Mikołajczak                                        

Przedmiot: Projektowanie aplikacji internetowych

Studia stacjonarne: wykład - 16h (z), proj. - 16h; (4 ECTS)


Prowadzący wykład/projekt: Rafał Mikołajczak


Kontakt:

r.mikolajczak@pwsz-gniezno.edu.pl


Cel kształcenia:

Cel 1: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z popularnymi językami programowania umożliwiającymi tworzenie aplikacji internetowych, takich jak: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL dla bazy danych MySQL/MariaDB. 

 Cel 2: Celem przedmiotu jest nauczenie studentów tworzenia użytkowych aplikacji internetowych, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo, jak również problemy wynikające z dostępu do danych przez wielu użytkowników w jednakowym czasie. 


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Zaliczenie (z racji nauczania zdalnego zaliczenie odbędzie się w formie testu on-line)

Projekt:

Ocena z realizowanego projektu na wybranej przez studenta platformie oraz wykonanej dokumentacji.
Temat projektu jest określany przez studenta.

Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z fizyki dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunkach inżynierskich.

Prowadzący wykład/laboratoria:  dr inż. Maciej Sobieraj

Kontakt:       m.sobieraj@pwsz-gniezno.edu.pl; maciej.sobieraj@put.poznan.pl

Przedmiot: Sieci komputerowe

prowadzony na kierunku Informatyka,

6 semestr, studia niestacjonarne: wykład - 20h, lab. - 20h (4 ECTS);

Cel kształcenia:

Zapoznanie studentów z inżynierskimi metodami projektowania, konfigurowania i utrzymania sieci komputerowych. Zapoznanie studentów z zasadą działania przełączników oraz routerów. Poznanie podstawowych protokołów routingu dynamicznego stosowanych w sieciach.

Metoda zaliczenia przedmiotu:

Wykłady:

 • Egzamin (pytania krótkie otwarte) 

Laboratorium:

 • Zaliczenie praktyczne polegające na zbudowaniu i skonfigurowaniu prostej sieci komputerowej
Treści programowe:
 • Planowanie sieci WLAN
 • Technologie sieci dostępowych
 • Projektowanie logicznej topologii sieci LAN (adresacja, VLAN)
 • Wprowadzenie do problematyki rutingu w sieciach IP
 • Klasyfikacja protokołów routingu
 • Algorytmy wektora odległości i stanu łącza
 • Protokół RIPv2
 • Jednoobszarowy protokół OSPF
 • Protokół EIGRP
 • Wielkoobszarowy protokół OSPF
 • Wprowadzenie do protokołu BGP

Literatura podstawowa:

 1.  T. Lammle ,CCNA Routing and Switching Complete Deluxe Study Guide: Exam 100-105, Exam 200-105, Exam 200-125, Sybex 2016.

Literatura uzupełniająca:

 1. A. Józefiok , CCNA 200-125. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco. Helion 2018.

Prowadzący wykład/laboratoria: dr inż. Maciej Sobieraj

 Kontakt: m.sobieraj@pwsz-gniezno.edu.pl; maciej.sobieraj@put.poznan.pl

Przedmiot: Programowanie obiektowe

prowadzony na kierunku Informatyka,

3 semestr, studia stacjonarne: wykład - 15h, lab. - 30h (4 ECTS);

Cel kształcenia:

Poznanie metodologii programowania obiektowego. Nabycie praktycznej umiejętności projektowania i implementacji, uruchomienia i testowania programów  za pomocą języka programowania obiektowego C++. Student zapoznaje się z podstawami programowania obiektowego niezbędnymi dla każdego informatyka.

Metoda zaliczenia przedmiotu:

Wykłady:

 • Egzamin (test, 15 pytań jednokrotnego wyboru) 

Laboratorium:

 • Zaliczenie praktyczne polegające na napisaniu i skompilowaniu działającego programu w języku C++

Treści programowe:

 • Metodologia  modelowania,  projektowania  i  programowania  obiektowego. 

 • Język  programowania  C++.

 • Definiowanie klas: składowe klasy, modyfikatory dostępu, konstruktory, destruktory.

 • Tworzenie obiektów klas.

 • Statyczne składowe klas.

 • Przeciążanie operatorów, strumieniowe operatory wprowadzania i wyprowadzania danych.

 • Dziedziczenie:  klasy  bazowe  i  klasy  pochodne. 

 • Funkcje  wirtualne,  definiowanie, wywoływanie, klasy abstrakcyjne.

 • Obsługa wyjątków.

Literatura podstawowa:

 1.  S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Helion 2012.

Literatura uzupełniająca:

 1. M. J. Kubiak,  C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami, Helion, 2011

Prowadzący wykład/laboratoria: dr hab. inż. Piotr Remlein prof. PWSZ / mgr inż. B. Zgrzeba

 Kontakt:       p.remlein@pwsz-gniezno.edu.pl; piotr.remlein@put.poznan.pl

                         k.popiolek@pwsz-gniezno.edu.pl

Przedmiot: Bezpieczeństwo systemów informatycznych

prowadzony na kierunku Informatyka,

6 semestr, studia stacjonarne: wykład - 30h, lab. - 30h (4 ECTS);

Cel kształcenia:

Poznanie podstawowych problemów bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz uzyskanie umiejętności posługiwania się mechanizmami kryptograficznymi, kontroli dostępu, filtracji ruchu sieciowego, tuneli wirtualnych oraz zabezpieczeń warstwy aplikacyjnej. Poznanie sposobów konfiguracji zabezpieczeń na urządzeniach sieciowych.

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin

Egzamin pisemny złożony z kilkunastu  zagadnień dotyczących omawianych problemów bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Laboratoria

o   Zaliczenie na podstawie sprawdzianów wiedzy przed laboratorium oraz sprawdzianu praktycznego.

o   Ocenianie ciągłe, na każdych zajęciach - premiowanie przyrostu umiejętności posługiwania się poznanymi zasadami i metodami

 

Literatura podstawowa:

1.      A. Józefiok, Security CCNA 210-260. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco, Helion 2016.

2.      Janusz Stokłosa, Tomasz Bliski, Tadeusz Pankowski, „Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych”, PWN, 2001

3.       William Stallings, “Network Security Principles and Practices”, IV ed., Prentice Hall, 2005

4.      David Salomon, “Elements of Computer Security”, Springer-Verlag, 2010.

 

Literatura uzupełniająca:

1.      W. Stallings, L. Brown, Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom

2.      William R. Cheswick, „Firewalle i bezpieczeństwo w sieci”, Helion, 2003.

3.      Jie Wang, “Computer Network Security Theory and Practice”, Higher Education Press, 2009.

4.      Niels Ferguson, Bruce Schneier, „Kryptografia w praktyce”, Helion, 2004.


Projekt zespołowy - przedmiot prowadzony na kierunku Informatyka, 7 semestr stacjonarne, 8 semestr niestacjonarne.

Prowadzący wykład/laboratoria: dr hab. inż. Piotr Remlein prof. PWSZ

 Kontakt: p.remlein@pwsz-gniezno.edu.pl; piotr.remlein@put.poznan.pl

Przedmiot: Systemy baz danych I

prowadzony na kierunku Informatyka,

4 semestr, studia stacjonarne: wykład - 30h, lab. - 15h (3 ECTS);


Cel kształcenia:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami baz danych, prezentacja praktycznych i teoretycznych aspektów systemów baz danych. Rozwój umiejętności: modelowania systemów informatycznych; przygotowywania schematu relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek. Praktyczna nauka języka SQL (Structured Query Language), formułowania zapytań w języku SQL – tworzenie transakcji, zanurzanie zapytań SQL w języku programowania, oceny strategii wykonywania zapytań o charakterze rozproszonym.

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin

Egzamin pisemny złożony z kilkunastu  zagadnień dotyczących omawianych problemów sysstemów baz danych.

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z oddawanych sukcesywnie raportów zawierających odpowiedzi do postawionych problemów.


Literatura podstawowa:

 1.    Widom J., Ullman J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2001


Literatura uzupełniająca:

1. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion, (4th Edition), 2005

2. Garcia-Molina H., Widom J., Ullman J., Systemy baz danych. Pełny wykład, WNT 2001

3. Garcia-Molina H., Widom J., Ullman J., Implementacja systemów baz danych, WNT 2003

Wykłady i ćwiczenia z algebry liniowej i geometrii analitycznej dla kierunku Informatyka (studia stacjonarne), semestr II

Prowadzący zajęcia: mgr K. Tomczak

Zasady zaliczenia:

Wykład: zaliczenie - praca pisemna, ćwiczenia: praca pisemna

 

Wymiana informacji drogą mailową


Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne  z przedmiotu Języki formalne i kompilatory.

Autor kursu: dr inż. Tomasz Łukaszewski

Prowadzący: dr inż. Tomasz Łukaszewski


Cel kształcenia:

Przedstawienie studentom elementów teorii języków formalnych i zagadnień związanych z budową kompilatorów w zakresie pozwalającym zarówno na implementację wybranych składowych kompilatorów za pomocą języków programowania ogólnego przeznaczenia jak i z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi.


Metoda zaliczenia przedmiotu:

Wykład - ocena z odpowiedzi na pytania problemowe

Laboratorium - ocena z realizacji zadań laboratoryjnychWykłady i ćwiczenia z Metod Probabilistycznych dla kierunku Informatyka (studia stacjonarne), semestr II

Autor kursu: dr J. Kuiński

Prowadzący kurs (wykłady i ćwiczenia): dr J. Kuiński

mjmkuinscy@op.pl

Zasady zaliczenia:

Wykład: egzamin- praca pisemna, ćwiczenia: praca pisemna


Wymiana informacji drogą mailową

Wykłady i ćwiczenia z Metod Probabilistycznych dla kierunku Informatyka (studia stacjonarne), semestr II

Autor kursu: dr J. Kuiński

Prowadzący kurs (wykłady i ćwiczenia): dr J. Kuiński

mjmkuinscy@op.pl

Zasady zaliczenia:

Wykład: egzamin- praca pisemna, ćwiczenia: praca pisemna


Wymiana informacji drogą mailową

Celem kursu z bioinformatyki jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami analizy sekwencji aminokwasowych i nukleotydowych, metodami przewidywania struktury przestrzennej białek, sposobami przetwarzania i eksploracji danych zgromadzonych w dedykowanych bazach bioinformatycznych.

Przedmiot: Systemy wbudowane

Studia stacjonarne: wykład - 30h (E), proj. - 30h; (4 ECTS)


Prowadzący wykład/projekt: dr inż. Przemysław Zakrzewski / mgr inż. Mateusz LESZEK


Kontakt:

p.zakrzewski@pwsz-gniezno.edu.pl
m.leszek@pwsz-gniezno.edu.pl


Cel kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z procesem budowy systemów wbudowanych poprzez prezentację platform, języków programowania oraz elementów wykonawczych i pomiarowych


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Egzamin pisemny.

Projekt:

Ocena z realizowanego projektu na wybranej przez studenta platformie oraz wykonanej dokumentacji.
Temat projektu jest określany przez studenta.

(Z racji prowadzenia wyłącznie zdalnego charakteru nauczania - realizacja projektu wyjątkowo odbywa się przez platformę Autodesk Tinkercad)

Przedmiot: Informatyka

Studia stacjonarne: wykład - 15h, proj. - 30h (4 ECTS);

Prowadzący wykład/laboratoria: mgr inż. Mateusz LESZEK


Kontakt:

m.leszek@pwsz-gniezno.edu.pl


Cel kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z podstawami budowy i działania systemu komputerowego.
Założeniem zajęć projektowych jest omówienie podstaw algorytmiki oraz programowania, na przykładzie języka skryptowego Python


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - zaliczenie

Test jednokrotnego wyboru z zganień omawianych na wykładach.

Projekt:

Ocena skryptu przygotowanego w języku Python. 

W ramach zajęć studenci zapoznają się z teorią i podstawowymi metodami badań operacyjnych. Nabędą umiejętności poprawnego klasyfikowania i formułowania wybranych, rzeczywistych problemów decyzyjnych (optymalizacyjnych) oraz problemów szeregowania zadań. Ponadto będą w stanie wybrać metodę  lub właściwy algorytm do rozwiązania sformułowanego problemu.

Wykłady i ćwiczenia z algebry liniowej i geometrii analitycznej dla kierunku Informatyka (studia stacjonarne), semestr II

Prowadzący zajęcia: mgr K. Tomczak

Zasady zaliczenia:

Wykład: zaliczenie - praca pisemna, ćwiczenia: praca pisemna


Wymiana informacji drogą mailową

Przedmiot: Programowanie skryptowe

Studia stacjonarne: wykład - 30h, lab. - 30h (5 ECTS);
Studia niestacjonarne: wykład - 16h, lab. - 16h (5 ECTS);

Prowadzący wykład/laboratoria: mgr inż. Mateusz LESZEK


Kontakt:

m.leszek@pwsz-gniezno.edu.pl


Cel kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów metodami programowania skryptowego.

W toku zajęć przedstawione zostaną podstawowe cechy języków skryptowych oraz składnia języka Python 3.


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - zaliczenie

Test jednokrotnego wyboru ze znajomości składni języka Python

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za sprawozdania z zadań laboratoryjnych.


Kurs dla studentów kierunku Informatyka.

Przedmiot: Inteligentne budynki

Kierunek: Informatyka

Studia stacjonarne: wykład - 30h (Egz.), laboratorium - 30h (Zal.); (3 ECTS)

Studia niestacjonarne: wykład - 8h (Egz.), laboratorium - 16h (Zal.); (3 ECTS)


Prowadzący wykład/laboratorium: dr inż. Mariusz Nowak


Kontakt:

m.nowak@pwsz-gniezno.edu.pl


Cele kształcenia:

Poznanie metod i narzędzi informatycznych w systemach zarządzania technicznym wyposażeniem budynków i obiektów inteligentnych; poznanie układów elektronicznych stosowanych w automatyce budynkowej i systemach sterowania pracą odbiorników energii w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Uzyskanie praktycznej umiejętności doboru oraz programowania elementów stosowanych w instalacjach budynkowych.


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Egzamin

Laboratorium:

Sprawozdania


                      

Przedmiot: Technika cyfrowa

Kierunek: Informatyka

Studia stacjonarne: wykład - 30h (Egz.), ćwiczenia - 30h (Zal.), laboratorium - 30h (Zal.); (5 ECTS)

Studia niestacjonarne: wykład - 16h (Egz.), ćwiczenia - 12h (Zal.), laboratorium - 16h (Zal.); (5 ECTS)


Prowadzący wykład/ćwiczenia/laboratorium: dr inż. Mariusz Nowak


Kontakt:

m.nowak@pwsz-gniezno.edu.pl


Cele kształcenia:

Przedstawienie wiadomości dotyczących budowy i działania podstawowych elementów cyfrowych. Poznanie teoretycznych i praktycznych problemów dotyczących układów techniki cyfrowej. Wykształcenie umiejętności projektowania układów sekwencyjnych i kombinacyjnych.


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Egzamin

Ćwiczenia:

2 kolokwia

Laboratorium:

Sprawozdania


Przedmiot: Systemy baz danych II

Kierunek: Informatyka

Studia niestacjonarne: wykład - 12h (Egz.), projekt - 16h (Zal.); (4 ECTS)


Prowadzący wykład/ćwiczenia/laboratorium: dr inż. Mariusz Nowak


Kontakt:

m.nowak@pwsz-gniezno.edu.pl


Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami baz danych, prezentacja praktycznych i teo­retycznych aspektów systemów baz danych, rozwój umiejętności modelowania systemów informatycznych. Praktyczna nauka języka SQL oraz języka proceduralnego PL/SQL. Uzyskanie umiejętności: tworzenia transakcji przez zanurzanie zapytań SQL-owych w języku programowania oraz oceny różnych strategii wykonywania zapytań o charakterze rozproszonym.


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Egzamin

Projekt:

Sprawozdania


Poprawa egzaminu/ćwiczeń - MARZEC

Prowadzący wykład/laboratorium: dr  inż. Marcin Kiciński

Przedmiot: Metody optymalizacji w transporcie          Studia stacjonarne, r.2/sem. 4,   wykład  15 h,   lab. 15 h. (rok akademicki 2019/2020)

Kontaktm.kicinski@pwsz-gniezno.edu.pl

Cel kształcenia:

Poznanie podstawowych technik wyznaczania decyzji optymalnych w transporcie obejmujących zagadnienia jedno i wielokryterialne.

Treści programowe:

Wprowadzenie do optymalizacji w transporcie (podstawowe pojęcia, definicje, obszary zastosowań); kryteria oceny funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych (wskaźniki techniczno-eksploatacyjne); programowanie liniowe i całkowitoliczbowe, złożone zagadnienie transportowe, przydział i harmonogramowanie pracy, zagadnienia sieciowe w transporcie, wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie i logistyce; narzędzia do optymalizacji

Metoda zaliczenia przedmiotu:  Wykład:  pisemne kolokwium z pytaniami (5).  Laboratorium:  zadania problemowe (2) do rozwiązania z wykorzystaniem poznanych metod optymalizacji/wspomagania decyzji w transporcie.

Szczegóły przedmiotu zawiera Karta opisu przedmiotu.Prowadzący wykład/laboratorium: dr  inż. Marcin Kiciński

Przedmiot: Podstawy metrologii          Studia stacjonarne, r.2/sem.2,   wykład  15h,   lab. 15 h. (rok akademicki 2020/2021)

Kontaktm.kicinski@pwsz-gniezno.edu.pl

Cel kształcenia:

Przyswojenie podstawowych pojęć z technik pomiarowych. Zapoznanie się z przyrządami i metodami pomiarowymi stosowanymi w budowie maszyn. Zdobycie umiejętności posługiwania się sprzętem pomiarowym oraz obliczania i doboru tolerancji i symbolu pasowania dla otworów, wałków i gwintów. Zdobycie wiedzy o metodach pomiarowych, rachunku błędów i obliczania niepewności pomiaru bezpośredniego i pośredniego.

Treści programowe:

Teoria pomiaru, pomiar i jego istota, wynik pomiaru, metody, rodzaje i sposoby pomiaru, układ jednostek miar SI, definicja metra, etalony, wzorce miar długości i kąta, płytki wzorcowe, wałeczki i kulki pomiarowe, płytki kątowe, kątowniki, hierarchia wzorców, błędy pomiaru, definicja i klasyfikacja, błędy systematyczne, przypadkowe i nadmierne, eliminacja i oszacowanie błędów, wyznaczenie niepewności pomiaru, statystyczna analiza wyników pomiarów, narzędzia pomiarowe, ich podział i charakterystyka przyrządów, metody pomiaru, metody bezpośrednie i pośrednie, błędy metod pośrednich, przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujniki, długościomierze, wysokościomierze, mikroskopy, projektory, układy tolerancji i pasowań części maszyn, statystyczna kontrola procesu, struktura geometryczna powierzchni, podstawy techniki współrzędnościowej.

Metoda zaliczenia przedmiotu:  Wykład:  pisemny test.  Laboratorium:  zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej lub pisemnej z zakresu treści każdego wykonywanego ćwiczenia laboratoryjnego i wykonanie sprawozdania. Aby uzyskać zaliczenie laboratorium wszystkie ćwiczenia muszą być zaliczone.

Szczegóły przedmiotu zawiera Karta opisu przedmiotu.


mgr inż. K. Ciesielski (laboratorium- stacjonarni studenci)

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

prowadzący: dr n. farm. Agnieszka Matłoka (Wykłady -zdalne niestacjonarni studenci; Wykłady  -zdalne stacjonarni studenci; Laboratorium  -zdalne niestacjonarni studenci)

RUNEK STUDIÓW: TRANSPORT

WYKŁADY  15 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 15 godzin (studia stacjonarne); W KONTAKCIE/ZDALNE (MS Teams + Moodle)

WYKŁADY  9 godzin (studia niestacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 9 godzin (studia niestacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze stosowanymi wybranymi technologiami chemicznymi stosowanymi w ochronie środowiska; świadomość zagrożeń jakie niosą wybrane związki chemiczne (np.. Fenole, WWA, …); ważność ochrony atmosfery przed pyłami ale też spalinami SO2/NOx - technologie "zero emisji" przemiany ich w produkty użyteczne; rozwiązania monitoringu poziomu zanieczyszczeń atmosfery; źródła zanieczyszczeń wód, atmosfery

PROGRAM LABORATORIUM:

I. Ćwiczenia organizacyjne pracy w laboratorium, Przepisy BHP i P.poż.; zasady zaliczenia ćwiczeń. Zapoznanie ze sprzętem i szkłem laboratoryjnym ; oznaczanie zanieczyszczeń wybranych kationów, anionów w wodzie wodociagowej i porównanie z normami; metoda Fotometryczna (spektrofotometr SLANDI) K _W01 K_W02 AB1_K04

II. Jonitowe sposoby zmiękczania wody K _W01 K_W02 AB1_K04

III. Wytłaczanie i prasowanie tworzyw sztucznych K _W01 K_W02 AB1_K04

III. Badanie wytrzymałościowe tworzyw sztucznych K _W01 K_W02 AB1_K04Dydaktyka przedmiotu Seminarium dyplomowe dla studentów ostatniego semestru kierunku Transport.

Materiał dydaktyczny dla studentów kierunku TRANSPORT semestru IV, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Autor kursu: dr inż. Piotr Krzymień

 Prowadzący: dr inż. Piotr Krzymień

 karta przedmiotu: aktualna karta przedmiotu w przygotowaniu

 zasady zaliczenia   

wykład: kolokwium zaliczeniowe;  

laboratorium: sprawozdania oraz ocena bieżącej aktywności podczas zajęć

Literatura 

 1. Herner A., Riehl H.J., Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, WKŁ, Warszawa 2004, 2008.
 2.  White Ch., Randall M., Kody usterek – poradnik diagnosty samochodowego, WKŁ, Warszawa 2008.
 3.  Ocioszyński J., Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych, WSiP, Warszawa 1996.
 4. Bosch R., GmbH, Dieselmotor-Management: Systeme und Komponenten mit Partikelfilter, wyd. 4, R. Bosch, 2004.
 5. Bosch R., GmbH, Autoelektrik, Autoelektronik: Systeme und Komponenten; Sensoren, Mikroelektronik, wyd.4 zmienione, R. Bosch, 2002.
 6. Rokosch U., Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne, WKŁ, Warszawa 2008.
 7. Bolkowski S., Elektrotechnika, WSiP Warszawa 2007.
 8. Merkisz J., Mazurek S., Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, WKŁ, Warszawa 2004.
 9. Bosch R., GmbH, Fachwörterbuch Kraftfahrzeugtechnik, 3.Auflage, 2005.
 10. Czujniki w pojazdach samochodowych - Informator techniczny BOSCH, WKŁ, Warszawa 2002.

Prowadzący wykład/laboratorium/ćwiczenia: mgr inż. Adrianna Rokosik

Przedmiot: Ergonomia          Studia niestacjonarne, r.1/sem.1 Informatyka.,   wykład  8h,  (rok akademicki 2020/2021)

Kontakt:  a.rokosik@pwsz-gniezno.edu.pl

Cel kształcenia:

 Pozyskanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu kształtowania warunków pracy, z uwzględnieniem materialnych parametrów środowiska pracy oraz czynników techniczno-organizacyjnych. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ergonomii oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. Uświadomienie wagi działań ergonomicznych oraz ich wpływu na człowieka w środowisku pracy.

 Treści programowe:

 

1. Geneza ergonomii na tle rozwoju techniki i nauki. Nauki składowe i charakter ergonomii.

2. Ergonomia a koszty - aspekty ekonomiczne.

3. System człowiek - obiekt techniczny i jego otoczenie. Interpretacja systemu jako stanowiska pracy.

4. Cel i zakres działalności ergonomicznej. Współczesne nurty badań ergonomicznych.

5. Metody diagnozowania ergonomicznego.

6. Analiza fizycznych obciążeń pracą i gospodarka cieplna organizmu.

7. Analiza obciążeń psychicznych związanych z pracą.

8. Zasady optymalizacji obciążeń. Procesy percepcji i przetwarzania informacji.

9. Zasady doboru urządzeń sygnalizacyjnych i sterowniczych.

10. Kształtowanie parametrów przestrzennych stanowiska pracy oraz maszyn i narzędzi ręcznych w oparciu o dane antropometryczne.

11. Ocena i kształtowanie środowiska pracy (drgania mechaniczne, hałas, mikroklimat, oświetlenie, promieniowanie szkodliwe, zanieczyszczenia powietrza).

12. Zasady projektowania ergonomicznego.

13. Przykłady ergonomicznego projektowania stanowisk: obróbczych, montażowych, dyspozytorskich, komputerowych.

14. Ergonomia ludzi starszych i niepełnosprawnych.

 

 Metoda zaliczenia przedmiotu:  Wykład:  pisemny test.  

Szczegóły przedmiotu zawiera Karta opisu przedmiotu.


prowadzący: dr n. farm. Agnieszka Matłoka (Wykłady -zdalne niestacjonarne; Wykłady  -zdalne stacjonarne;
                                                                               Laboratorium  -zdalne niestacjonarne)

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TRANSPORT

WYKŁADY  15 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 15 godzin (studia stacjonarne); W KONTAKCIE/ZDALNE (MS Teams + Moodle)

WYKŁADY  9 godzin (studia niestacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 9 godzin (studia niestacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze stosowanymi wybranymi technologiami chemicznymi stosowanymi w ochronie środowiska; świadomość zagrożeń jakie niosą wybrane związki chemiczne (np.. Fenole, WWA, …); ważność ochrony atmosfery przed pyłami ale też spalinami SO2/NOx - technologie "zero emisji" przemiany ich w produkty użyteczne; rozwiązania monitoringu poziomu zanieczyszczeń atmosfery; źródła zanieczyszczeń wód, atmosfery

PROGRAM LABORATORIUM:

I. Ćwiczenia organizacyjne pracy w laboratorium, Przepisy BHP i P.poż.; zasady zaliczenia ćwiczeń. Zapoznanie ze sprzętem i szkłem laboratoryjnym ; oznaczanie zanieczyszczeń wybranych kationów, anionów w wodzie wodociagowej i porównanie z normami; metoda Fotometryczna (spektrofotometr SLANDI) K _W01 K_W02 AB1_K04

II. Wytłaczanie i prasowanie tworzyw sztucznych K _W01 K_W02 AB1_K04

III. Badanie wytrzymałościowe tworzyw sztucznych K _W01 K_W02 AB1_K04

IV. Jonitowe sposoby zmiękczania wody K _W01 K_W02 AB1_K04

SPOSÓB WERYFIKACJI: PROTOKOŁY-poprawne przygotowanie protokołu z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych objętym programem przedmiotu + poprawne wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego + rozumienie- wiedza tematyki; zaliczenie na podstawie uzyskanych  ocen cząstkowych z opracowania protokołu z danych eksperymentalnych i odpowiedzi na zadane pytania

Literatura podstawowa:

1). pod red. J. Jabłoński ; Technologie "zero emisji"; Wyd. Politechniki Poznańskiej

2).Sławiński, A. Matłoka; Bezodpadowe i bezemisyjne oczyszczanie spalin z SO2/NOx na przykładzie technologii oczyszczania gazów odlotowych z wykorzystaniem wiązki elektronów (EBFGT); EKOLOGIA I TECHNIKA; vol. XX, nr 4 (119), 238-246; 2012; ISSN 1230-462X


prowadzący: dr n. farm. Agnieszka Matłoka (Wykłady -zdalne niestacjonarne; Wykłady  -zdalne stacjonarne; 
                                                                                Laboratorium  -zdalne niestacjonarne)

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TRANSPORT

WYKŁADY  15 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 15 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

WYKŁADY  9 godzin (studia niestacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 9 godzin (studia niestacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze stosowanymi wybranymi technologiami chemicznymi stosowanymi w ochronie środowiska; świadomość zagrożeń jakie niosą wybrane związki chemiczne (np.. Fenole, WWA, …); ważność ochrony atmosfery przed pyłami ale też spalinami SO2/NOx - technologie "zero emisji" przemiany ich w produkty użyteczne; rozwiązania monitoringu poziomu zanieczyszczeń atmosfery; źródła zanieczyszczeń wód, atmosfery

PROGRAM WYKŁADÓW:

ilości i skład ścieków fenolowych; m. oczyszczania ścieków z odzyskiem fenoli (m. ekstrakcyjne,: wymywanie benzenem, fosforanem dwufenylo ksylenowym DXP, metoda fenolosolwanowa,; metody otparowywania metoda Koppersa, ; m. adsorpcyjne: na węglu aktywnym Carbo Norit,metoda Corby;metoda firmy north Gas Board, ; K _W01 K_W02 AB1_K04 K_U02

m. bez odzysku fenoli: biologicznego oczyszczania fenoli;m. Nocardia; m. zdrożdżowiania wód wytlewnych węgla brunatnego, 2-stopniowe biologiczne oczyszczanie ścieków fenolowych z zakładów destylacj smoły; trudności w oczyszczaniu ścieków fenolowych w oczyszczalni miejskich, oczyszczanie popiołem ścieków fenolowych K _W01 K_W02 AB1_K04 K_U02

Azbest- składowanie odpadów,; sposoby przekształcania azbestu w materiały obojętne, WWA w środowisku; wybrane syntetyczne związki chlooroorganiczne metody ich unieszkodliwiania: badania nad utlenianiem ich desorpcja powietrzem, metody katalitycznego spalania, m. izomeryzacji odpadowych zw. chloororoganicznych, wodorochlorowanie K _W01 K_W02 AB1_K04 K_U02

Oczyszczanie chemiczne i fizyko chemiczne OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, WODY; Napowietrzanie i odpędzanie gazów tzw. Stripping; koagulacja;Sedymentacja i flotacja;filtracja; cedzenie;Wymiana jonowa;Chemiczne strącanie;Sorpcja na węglu aktywnym; Utlenianie chemiczne;Procesy membranowe;dezynfekcjainfiltracja; NEUTRALIZACJA;UTLENIANIE;STRĄCANIE;

procesy wielostopniowego oczyszczania powietrza; oczyszczanie spalin z SO2/NOx, odsiarczanie gazów spalinowych;modyfikacje spalania i oczyszczania gazów spalinowych;selektywna katalityczna redukcja ;metoda oczyszczania gazów odlotowych z wykorzystaniem wiązki elektronów EBFGT;metoda łączona z wykorzystaniem działania promieniowania jonizującego i niejonizującego; zanieczyszczenia powietrza; indeksy jakości powietrza, aparatura monitorująca jakość powietrza K _W01 K_W02 AB1_K04 K_U02

SPOSÓB WERYFIKACJI: ZALICZENIE-wykazanie się wiedzą zdobytą podczas wykładów; zaliczenie pisemne 10 pytań

Literatura podstawowa:

1). pod red. J. Jabłoński ; Technologie "zero emisji"; Wyd. Politechniki Poznańskiej

2).Sławiński, A. Matłoka; Bezodpadowe i bezemisyjne oczyszczanie spalin z SO2/NOx na przykładzie technologii oczyszczania gazów odlotowych z wykorzystaniem wiązki elektronów (EBFGT); EKOLOGIA I TECHNIKA; vol. XX, nr 4 (119), 238-246; 2012; ISSN 1230-462X