Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie


Zgłaszanie problemów odnośnie Moodle: moodle@pwsz-gniezno.edu.pl 

Available courses

Regulamin zawiera podstawowe, ogólne informacje o zasadach postępowania z danymi osobowymi.

Zaliczenie wykładów z przedmiotu "Algebra liniowa z geometrią analityczną", Informatyka, studia stacjonarne, semestr 2

Test zaliczeniowy z laboratorium przedmiotu:


Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Prowadzący wykład oraz laboratoria: mgr inż. Karol Popiołek

Kontakt:    k.popiolek@pwsz-gniezno.edu.pl

Przedmiot:  Systemy operacyjne II

prowadzony na kierunku Informatyka,

4 semestr, studia stacjonarne: wykład - 30 godzin, laboratorium - 30 godzin (3 ECTS);

Cel kształcenia:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi: ogólnej struktury systemu operacyjnego; roli, zadań i klasyfikacji systemów operacyjnych; dobierania algorytmu szeregowania zadań do specyfiki aplikacji; zasad i algorytmów zarządzania podstawowymi zasobami systemu komputerowego. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem poleceń systemów Windows i Linux.

 

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin

Egzamin w formie pisemnej, zawierający około kilkunastu pytań dotyczących części wykładowej. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu  w formie tradycyjnej, zostanie on przeprowadzony online poprzez platformę Moodle.

Laboratoria

Zaliczenie w formie pisemnej, zawierający około kilkunastu pytań dotyczących części laboratoryjnej. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zaliczenia  w formie tradycyjnej, zostanie ono przeprowadzony online poprzez platformę Moodle.

 

Literatura podstawowa:

1.      Stevens W. R.: Programowanie w środowisku systemu UNIX. WNT, 2002

2.      Sobaniec C.: System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika. Nakom, 2002 

Literatura uzupełniająca:

1.      Stallings W.: Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy. PWN, 2006

2.      Nutt G.: Operating Systems. A Modern Perspective. Addison Wesley Longman, Inc., 2002

3.      Rochkind M. J.: Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych. WNT, 2007

4.      Gray J. S.: Komunikacja między procesami w Unixie. Oficyna Wydawnicza ReadMe, 1998

5.      Bach M. J.: Budowa systemu operacyjnego Unix, WNT, Warszawa 1995Prowadzący wykład oraz laboratoria: mgr inż. Karol Popiołek

Kontakt:    k.popiolek@pwsz-gniezno.edu.pl

Przedmiot:  Systemy operacyjne II

prowadzony na kierunku Informatyka,

4 semestr, studia niestacjonarne: wykład - 20 godzin, laboratorium - 20 godzin (3 ECTS);

Cel kształcenia:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi: ogólnej struktury systemu operacyjnego; roli, zadań i klasyfikacji systemów operacyjnych; dobierania algorytmu szeregowania zadań do specyfiki aplikacji; zasad i algorytmów zarządzania podstawowymi zasobami systemu komputerowego. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem poleceń systemów Windows i Linux.

 

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin

Egzamin w formie pisemnej, zawierający około kilkunastu pytań dotyczących części wykładowej. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu  w formie tradycyjnej, zostanie on przeprowadzony online poprzez platformę Moodle.

Laboratoria

Zaliczenie w formie pisemnej, zawierający około kilkunastu pytań dotyczących części laboratoryjnej. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zaliczenia  w formie tradycyjnej, zostanie ono przeprowadzony online poprzez platformę Moodle.

 

Literatura podstawowa:

1.      Stevens W. R.: Programowanie w środowisku systemu UNIX. WNT, 2002

2.      Sobaniec C.: System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika. Nakom, 2002 

Literatura uzupełniająca:

1.      Stallings W.: Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy. PWN, 2006

2.      Nutt G.: Operating Systems. A Modern Perspective. Addison Wesley Longman, Inc., 2002

3.      Rochkind M. J.: Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych. WNT, 2007

4.      Gray J. S.: Komunikacja między procesami w Unixie. Oficyna Wydawnicza ReadMe, 1998

5.      Bach M. J.: Budowa systemu operacyjnego Unix, WNT, Warszawa 1995


Kurs praktyczny (materiały do zajęć laboratoryjnych) dla studentów stacjonarnych na kierunkach inżynierskich.

Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z fizyki dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunkach inżynierskich.

Kurs poświęcony zajęciom laboratoryjnym z fizyki dla studentów stacjonarnych na kierunkach inżynierskich.

Studia stacjonarne

Prowadzący wykład dr inż. Barbara Wołyńska (15 h)
Prowadzący laboratorium dr inż. Barbara Wołyńska (30 h)

Studia niestacjonarne

Prowadzący wykład dr inż. Barbara Wołyńska 12 h)
Prowadzący laboratorium dr inż. Barbara Wołyńska (12 h)

Kontakt
B.wolynska@pwsz-gniezno.edu.pl

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z oprogramowanie systemowym i użytkowym komputera oraz elementami pracy biurowej informatyka. Przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy w zakresie wykorzystania oprogramowania standardowego. Rozwój umiejętności analizy nowych narzędzi i opanowanie posługiwania się nimi. Kształtowanie u studentów umiejętności pracy zespołowej. 

Metoda zaliczenia przedmiotu: 
Wykład
 : zaliczenie na podstawie końcowego testu 
Laboratorium:  zaliczenie na podstawie ćwiczeń realizowanych w ramach pracy nad przesłanymi studentom materiałami


Studia stacjonarne

Prowadzący wykład dr inż. Eugeniusz Sroczan (30 h)

Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Zbigniew Szymański (15 h)

Studia niestacjonarne

Prowadzący wykład (16 h) i ćwiczenia (12 h) dr inż. Zbigniew Szymański

Sposób zaliczenia: wykład - egzamin, ćwiczenia - zaliczenie

Kontakt

e.sroczan@pwsz-gniezno.edu.pl

z.szymanski@pwsz-gniezno.edu.pl

Cel przedmiotu

Poszerzenie i pogłębienie znajomości elementów i układów elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w teleinformatyce. Rozwój umiejętności obliczania para­me­trów obwodów prądu stosowanych w technice pomiarowej, diagnostycznej i automatyce. Rozumienie powiązań informatyki z in­nymi obszarami nauk technicznych- elektroniką i elektrotechniką. Tematyka pokrywa potrzeby specjalistów w dzie­dzinie techniki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań.

Karta opisu przedmiotu - w zakładce

Literatura podstawowa i uzupełniająca - w zakładce

Prowadzący wykład/laboratorium:  prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrogowski

Przedmiot:  Teoria i transmisja sygnałów         Studia niestacjonarne, rok 3/sem.6,  wykład 8 h,  lab. 8 h.

Kontakt:  a.dobrogowski@pwsz-gniezno.edu.pl

Cel kształcenia:Ukształtowanie przeświadczenia, że nośnikiem informacji jest sygnał, a jego transmisja czyli przesyłanie do odległych geograficznie odbiorców, umożliwia dzielenie się informacją na odległość. Właśnie ta możliwość warunkuje, m.in., powszechny dostęp do informacji i rozwijanie się społeczeństwa informacyjnego. Poznanie charakterystyk i metod opisu sygnałów analogowych i dyskretnych w dziedzinach czasu i częstotliwości. Pokazanie destrukcyjnego wpływu szumów i wpływu ośrodka przesyłowego (kanału) na transmitowany sygnał. Wskazanie na rolę przepustowości informacyjnej kanału. Poznanie przewag transmisji cyfrowej nad analogową. Zrozumienie procedur kodowania źródeł analogowych. Kształtowanie zrozumienia przez studentów zalet współpracy, ale jednocześnie indywidualnej odpowiedzialności za wykonane zadania.

Metoda zaliczenia przedmiotu: Wykład : zaliczenie na podstawie końcowego testu oraz bieżących odpowiedzi. Laboratorium:  zaliczenie na podstawie ćwiczeń realizowanych w ramach pracy nad przesłanymi studentom materiałami i na podstawie zadań stanowiących  część testu końcowego.


Prowadzácy: Zbigniew Szymański

Karta przedmiotu: patrz załącznikProwadzący: Rafał Mikołajczak                                        

Przedmiot: Programowanie wizualne

Studia stacjonarne: wykład - 15h (E), lab. - 30h; (4 ECTS)


Prowadzący wykład/projekt: Rafał Mikołajczak


Kontakt:

r.mikolajczak@pwsz-gniezno.edu.pl


Cel kształcenia:

  1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej zaawansowanego środowiska programowania wizualnego, zestawu klas i funkcji udostępnianych przez biblioteki Windows Forms i Windows Presentation Foundation, technologii ADO.NET, NET.Remoting/Networking.  

  1. Rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów algorytmicznych, umiejętności projektowania oraz implementowania aplikacji okienkowych. Celem przedmiotu jest również pogłębienie umiejętności stosowania wzorców projektowych, tworzenia bibliotek dynamicznych DLL, testowania tworzonych aplikacji, tworzenia aplikacji współbieżnych i rozproszonych oraz aplikacji współpracujących z bazami danych.  

  1. Kształtowanie u studentów umiejętności pracy zespołowej poprzez realizowanie przez kilkuosobową grupę studentów nieco większych projektów programistycznych.


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Egzamin (z racji nauczania zdalnego zaliczenie odbędzie się w formie testu on-line)

Laboratorium:

Ocena z ćwiczeń realizowanych w ramach zajęć oraz ocena z realizowanego projektu na wybranej przez studenta platformie oraz wykonanej dokumentacji.
Temat projektu jest określany przez studenta.


Prowadzący: Rafał Mikołajczak                                        

Przedmiot: Projektowanie aplikacji internetowych

Studia stacjonarne: wykład - 16h (z), proj. - 16h; (4 ECTS)


Prowadzący wykład/projekt: Rafał Mikołajczak


Kontakt:

r.mikolajczak@pwsz-gniezno.edu.pl


Cel kształcenia:

Cel 1: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z popularnymi językami programowania umożliwiającymi tworzenie aplikacji internetowych, takich jak: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL dla bazy danych MySQL/MariaDB. 

 Cel 2: Celem przedmiotu jest nauczenie studentów tworzenia użytkowych aplikacji internetowych, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo, jak również problemy wynikające z dostępu do danych przez wielu użytkowników w jednakowym czasie. 


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Zaliczenie (z racji nauczania zdalnego zaliczenie odbędzie się w formie testu on-line)

Projekt:

Ocena z realizowanego projektu na wybranej przez studenta platformie oraz wykonanej dokumentacji.
Temat projektu jest określany przez studenta.

Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z fizyki dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunkach inżynierskich.

Prowadzący wykład/laboratoria:  dr inż. Maciej Sobieraj

Kontakt:       m.sobieraj@pwsz-gniezno.edu.pl; maciej.sobieraj@put.poznan.pl

Przedmiot: Sieci komputerowe

prowadzony na kierunku Informatyka,

6 semestr, studia niestacjonarne: wykład - 20h, lab. - 20h (4 ECTS);

Cel kształcenia:

Zapoznanie studentów z inżynierskimi metodami projektowania, konfigurowania i utrzymania sieci komputerowych. Zapoznanie studentów z zasadą działania przełączników oraz routerów. Poznanie podstawowych protokołów routingu dynamicznego stosowanych w sieciach.

Metoda zaliczenia przedmiotu:

Wykłady:

  • Egzamin (pytania krótkie otwarte) 

Laboratorium:

  • Zaliczenie praktyczne polegające na zbudowaniu i skonfigurowaniu prostej sieci komputerowej
Treści programowe:
  • Planowanie sieci WLAN
  • Technologie sieci dostępowych
  • Projektowanie logicznej topologii sieci LAN (adresacja, VLAN)
  • Wprowadzenie do problematyki rutingu w sieciach IP
  • Klasyfikacja protokołów routingu
  • Algorytmy wektora odległości i stanu łącza
  • Protokół RIPv2
  • Jednoobszarowy protokół OSPF
  • Protokół EIGRP
  • Wielkoobszarowy protokół OSPF
  • Wprowadzenie do protokołu BGP

Literatura podstawowa:

  1.  T. Lammle ,CCNA Routing and Switching Complete Deluxe Study Guide: Exam 100-105, Exam 200-105, Exam 200-125, Sybex 2016.

Literatura uzupełniająca:

  1. A. Józefiok , CCNA 200-125. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco. Helion 2018.

Prowadzący wykład/laboratoria: dr inż. Maciej Sobieraj

 Kontakt: m.sobieraj@pwsz-gniezno.edu.pl; maciej.sobieraj@put.poznan.pl

Przedmiot: Programowanie obiektowe

prowadzony na kierunku Informatyka,

3 semestr, studia stacjonarne: wykład - 15h, lab. - 30h (4 ECTS);

Cel kształcenia:

Poznanie metodologii programowania obiektowego. Nabycie praktycznej umiejętności projektowania i implementacji, uruchomienia i testowania programów  za pomocą języka programowania obiektowego C++. Student zapoznaje się z podstawami programowania obiektowego niezbędnymi dla każdego informatyka.

Metoda zaliczenia przedmiotu:

Wykłady:

  • Egzamin (test, 15 pytań jednokrotnego wyboru) 

Laboratorium:

  • Zaliczenie praktyczne polegające na napisaniu i skompilowaniu działającego programu w języku C++

Treści programowe:

  • Metodologia  modelowania,  projektowania  i  programowania  obiektowego. 

  • Język  programowania  C++.

  • Definiowanie klas: składowe klasy, modyfikatory dostępu, konstruktory, destruktory.

  • Tworzenie obiektów klas.

  • Statyczne składowe klas.

  • Przeciążanie operatorów, strumieniowe operatory wprowadzania i wyprowadzania danych.

  • Dziedziczenie:  klasy  bazowe  i  klasy  pochodne. 

  • Funkcje  wirtualne,  definiowanie, wywoływanie, klasy abstrakcyjne.

  • Obsługa wyjątków.

Literatura podstawowa:

  1.  S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Helion 2012.

Literatura uzupełniająca:

  1. M. J. Kubiak,  C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami, Helion, 2011

Prowadzący wykład/laboratoria: dr hab. inż. Piotr Remlein prof. PWSZ / mgr inż. K.Popiołek

 Kontakt:       p.remlein@pwsz-gniezno.edu.pl; piotr.remlein@put.poznan.pl

                         k.popiolek@pwsz-gniezno.edu.pl

Przedmiot: Bezpieczeństwo systemów informatycznych

prowadzony na kierunku Informatyka,

6 semestr, studia stacjonarne: wykład - 30h, lab. - 30h (4 ECTS);

Cel kształcenia:

Poznanie podstawowych problemów bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz uzyskanie umiejętności posługiwania się mechanizmami kryptograficznymi, kontroli dostępu, filtracji ruchu sieciowego, tuneli wirtualnych oraz zabezpieczeń warstwy aplikacyjnej. Poznanie sposobów konfiguracji zabezpieczeń na urządzeniach sieciowych.

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin

Egzamin pisemny złożony z kilkunastu  zagadnień dotyczących omawianych problemów bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Laboratoria

o   Zaliczenie na podstawie sprawdzianów wiedzy przed laboratorium oraz sprawdzianu praktycznego.

o   Ocenianie ciągłe, na każdych zajęciach - premiowanie przyrostu umiejętności posługiwania się poznanymi zasadami i metodami

 

Literatura podstawowa:

1.      A. Józefiok, Security CCNA 210-260. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco, Helion 2016.

2.      Janusz Stokłosa, Tomasz Bliski, Tadeusz Pankowski, „Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych”, PWN, 2001

3.       William Stallings, “Network Security Principles and Practices”, IV ed., Prentice Hall, 2005

4.      David Salomon, “Elements of Computer Security”, Springer-Verlag, 2010.

 

Literatura uzupełniająca:

1.      W. Stallings, L. Brown, Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom

2.      William R. Cheswick, „Firewalle i bezpieczeństwo w sieci”, Helion, 2003.

3.      Jie Wang, “Computer Network Security Theory and Practice”, Higher Education Press, 2009.

4.      Niels Ferguson, Bruce Schneier, „Kryptografia w praktyce”, Helion, 2004.


Projekt zespołowy - przedmiot prowadzony na kierunku Informatyka, 7 semestr stacjonarne, 8 semestr niestacjonarne.

Prowadzący wykład/laboratoria: dr hab. inż. Piotr Remlein prof. PWSZ

 Kontakt: p.remlein@pwsz-gniezno.edu.pl; piotr.remlein@put.poznan.pl

Przedmiot: Systemy baz danych I

prowadzony na kierunku Informatyka,

4 semestr, studia stacjonarne: wykład - 30h, lab. - 15h (3 ECTS);


Cel kształcenia:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami baz danych, prezentacja praktycznych i teoretycznych aspektów systemów baz danych. Rozwój umiejętności: modelowania systemów informatycznych; przygotowywania schematu relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek. Praktyczna nauka języka SQL (Structured Query Language), formułowania zapytań w języku SQL – tworzenie transakcji, zanurzanie zapytań SQL w języku programowania, oceny strategii wykonywania zapytań o charakterze rozproszonym.

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin

Egzamin pisemny złożony z kilkunastu  zagadnień dotyczących omawianych problemów sysstemów baz danych.

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z oddawanych sukcesywnie raportów zawierających odpowiedzi do postawionych problemów.


Literatura podstawowa:

 1.    Widom J., Ullman J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2001


Literatura uzupełniająca:

1. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion, (4th Edition), 2005

2. Garcia-Molina H., Widom J., Ullman J., Systemy baz danych. Pełny wykład, WNT 2001

3. Garcia-Molina H., Widom J., Ullman J., Implementacja systemów baz danych, WNT 2003

Wykłady i ćwiczenia z algebry liniowej i geometrii analitycznej dla kierunku Informatyka (studia stacjonarne), semestr II

Prowadzący zajęcia: mgr K. Tomczak

Zasady zaliczenia:

Wykład: zaliczenie - praca pisemna, ćwiczenia: praca pisemna

 

Wymiana informacji drogą mailową


Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne  z przedmiotu Języki formalne i kompilatory.

Autor kursu: dr inż. Tomasz Łukaszewski

Prowadzący: dr inż. Tomasz Łukaszewski


Cel kształcenia:

Przedstawienie studentom elementów teorii języków formalnych i zagadnień związanych z budową kompilatorów w zakresie pozwalającym zarówno na implementację wybranych składowych kompilatorów za pomocą języków programowania ogólnego przeznaczenia jak i z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi.


Metoda zaliczenia przedmiotu:

Wykład - ocena z odpowiedzi na pytania problemowe

Laboratorium - ocena z realizacji zadań laboratoryjnychWykłady i ćwiczenia z Metod Probabilistycznych dla kierunku Informatyka (studia stacjonarne), semestr II

Autor kursu: dr J. Kuiński

Prowadzący kurs (wykłady i ćwiczenia): dr J. Kuiński

mjmkuinscy@op.pl

Zasady zaliczenia:

Wykład: egzamin- praca pisemna, ćwiczenia: praca pisemna


Wymiana informacji drogą mailową

Wykłady i ćwiczenia z Metod Probabilistycznych dla kierunku Informatyka (studia stacjonarne), semestr II

Autor kursu: dr J. Kuiński

Prowadzący kurs (wykłady i ćwiczenia): dr J. Kuiński

mjmkuinscy@op.pl

Zasady zaliczenia:

Wykład: egzamin- praca pisemna, ćwiczenia: praca pisemna


Wymiana informacji drogą mailową

Celem kursu z bioinformatyki jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami analizy sekwencji aminokwasowych i nukleotydowych, metodami przewidywania struktury przestrzennej białek, sposobami przetwarzania i eksploracji danych zgromadzonych w dedykowanych bazach bioinformatycznych.

Przedmiot: Systemy wbudowane

Studia stacjonarne: wykład - 30h (E), proj. - 30h; (4 ECTS)


Prowadzący wykład/projekt: dr inż. Przemysław Zakrzewski / mgr inż. Mateusz LESZEK


Kontakt:

p.zakrzewski@pwsz-gniezno.edu.pl
m.leszek@pwsz-gniezno.edu.pl


Cel kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z procesem budowy systemów wbudowanych poprzez prezentację platform, języków programowania oraz elementów wykonawczych i pomiarowych


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Egzamin pisemny.

Projekt:

Ocena z realizowanego projektu na wybranej przez studenta platformie oraz wykonanej dokumentacji.
Temat projektu jest określany przez studenta.

(Z racji prowadzenia wyłącznie zdalnego charakteru nauczania - realizacja projektu wyjątkowo odbywa się przez platformę Autodesk Tinkercad)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodologią tworzenia programów zgodnie z paradygmatem deklaratywnym. Inne cele to rozwój umiejętności programowania w języku wysokiego poziomu opartym na mechanizmach rekurencji oraz rozumienie różnic między paradygmatem deklaratywnym a pozostałymi paradygmatami programowania.

W ramach kursu Aplikacji mobilnych studenci poznają podstawowe technologie tworzenia aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne

W ramach zajęć studenci zapoznają się z teorią i podstawowymi metodami badań operacyjnych. Nabędą umiejętności poprawnego klasyfikowania i formułowania wybranych, rzeczywistych problemów decyzyjnych (optymalizacyjnych) oraz problemów szeregowania zadań. Ponadto będą w stanie wybrać metodę  lub właściwy algorytm do rozwiązania sformułowanego problemu.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najpopularniejszymi technologiami tworzenia wielowarstwowych aplikacji internetowych z dostępem do baz danych i uwzględnieniem bezpieczeństwa prezentowanych danych. Tematyka zajęć obejmuje zakres zagadnień, których znajomość jest niezbędna dla specjalistów w dzie­dzinie projektowania i implementacji nowoczesnych aplikacji internetowych.

Wykłady i ćwiczenia z algebry liniowej i geometrii analitycznej dla kierunku Informatyka (studia stacjonarne), semestr II

Prowadzący zajęcia: mgr K. Tomczak

Zasady zaliczenia:

Wykład: zaliczenie - praca pisemna, ćwiczenia: praca pisemna


Wymiana informacji drogą mailową

Przedmiot: Programowanie skryptowe

Studia stacjonarne: wykład - 30h, lab. - 30h (5 ECTS);
Studia niestacjonarne: wykład - 16h, lab. - 16h (5 ECTS);

Prowadzący wykład/laboratoria: mgr inż. Mateusz LESZEK


Kontakt:

m.leszek@pwsz-gniezno.edu.pl


Cel kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów metodami programowania skryptowego.

W toku zajęć przedstawione zostaną podstawowe cechy języków skryptowych oraz składnia języka Python 3.


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - zaliczenie

Test jednokrotnego wyboru ze znajomości składni języka Python

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za sprawozdania z zadań laboratoryjnych.


Kurs dla studentów kierunku Informatyka. Studia stacjonarne - 4. semestr.

                      

Przedmiot: Technika cyfrowa

Kierunek: Informatyka

Studia stacjonarne: wykład - 30h (Egz.), ćwiczenia - 30h (Zal.), laboratorium - 30h (Zal.); (6 ECTS)

Studia niestacjonarne: wykład - 16h (Egz.), ćwiczenia - 12h (Zal.), laboratorium - 16h (Zal.); (6 ECTS)


Prowadzący wykład/ćwiczenia/laboratorium: dr inż. Mariusz Nowak


Kontakt:

m.nowak@pwsz-gniezno.edu.pl


Cele kształcenia:

Przedstawienie wiadomości dotyczących budowy i działania podstawowych elementów cyfrowych. Poznanie teoretycznych i praktycznych problemów dotyczących układów techniki cyfrowej. Wykształcenie umiejętności projektowania układów sekwencyjnych i kombinacyjnych.


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Egzamin

Ćwiczenia:

2 kolokwia

Laboratorium:

Sprawozdania


Przedmiot: Systemy baz danych II

Kierunek: Informatyka

Studia niestacjonarne: wykład - 12h (Egz.), projekt - 16h (Zal.); (4 ECTS)


Prowadzący wykład/ćwiczenia/laboratorium: dr inż. Mariusz Nowak


Kontakt:

m.nowak@pwsz-gniezno.edu.pl


Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami baz danych, prezentacja praktycznych i teo­retycznych aspektów systemów baz danych, rozwój umiejętności modelowania systemów informatycznych. Praktyczna nauka języka SQL oraz języka proceduralnego PL/SQL. Uzyskanie umiejętności: tworzenia transakcji przez zanurzanie zapytań SQL-owych w języku programowania oraz oceny różnych strategii wykonywania zapytań o charakterze rozproszonym.


Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład:

Egzamin

Projekt:

Sprawozdania


kurs przeznaczony dla kierunku inżynierii środowiska sem.6/III rok

kurs zawiera materiał dot. Kwaśnego opadu atmosferycznego jako czynnik przyspieszający proces korozji + zadanie do wykonania przez studenta. Ponadto ARTYKUŁ dr inż. M. Głuszko, Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych oraz urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych; 2008 r

UWAGA!!! Kontakt student - wykładowca drogą mailową

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za sprawozdania z zadań laboratoryjnych.


Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska - semestr 6.

Kurs zawiera pliki z wykładami, które są zamieszczane sukcesywnie.

Pytania dotyczące materiału wykładów-  drogą mail'ową.


W ramach wykładu studenci zapoznają się  metodami  odnowy i rekultywacji zdegradowanych  akwenów wodnych. Omawiane są  metody chemiczne i biologiczne odnowy  wod  zbiorników przepływowych, stałych,zaporowych w Polsce ,poprzez projekcje multimedialne. Ćwiczenia terenowe odbywają się nad Jeziorem Jelonek .Probki pobranych wod poddawane są analizie  fizykochemicznej w laboratorium. Uzyskane wyniki są dyskutowane pod katem rekultywacji. Opis wyników co roku zostaje przesłany do publikacji w  Przeglądzie Komunalnym:

Literatura:Lilianna Bartoszek   Degradacja zbiornikow wodnych malej retencji-uwarunkowania,nasilenie.możliwości chemicznej rekultywacji. 2019,Rzeszów

Justyna Dunalska  Rekultywacja zbiorników wodnych 2019 Olsztyn

Jerzy Siepak i inni Fizyczno-chemiczna analiza wod i gruntów 1999 Poznań

Jan Dojlido Chemia wod powierzchniowych  1995 Bialystok

kurs przeznaczony dla kierunku inżynierii środowiska sem.6/III rok

kurs z tego dnia zawiera pliki dotyczące : Wpływ kwaśnego opadu atmosferycznego na materiały  budowlane i zadanie dla studentów; ARTYKUŁ do zaznajomienia się z treścią : Golański "Wybór materiałów budowlanych w kontekście efektywności energetycznej i wpływu na środowiska " Przegląd Budowlany nr 3/2011; materiał pomocniczy do przeanalizowania na temat Porównania wpływu na środowisko rur z PCV i rur betonowych (rury stanowią przykład materiałów budowlanych) materiał źródłowy teppfa

UWAGA!!!  kontakt  student wykładowca drogą mailową


kurs przeznaczony dla kierunku inżynieria środowiska sem.6/III rok

tematyka ćwiczenia laboratoryjnego dotyczy: Wpływu kwaśnego opadu atmosferycznego na roślinność metodyka ćwiczenia  + zadanie do wykonania przez studenta na zaliczenie

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

                                              

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska - semestr 6.

Kurs zawiera pliki z wykładami, które są zamieszczane sukcesywnie. Wytyczne do projektu w ramach ćwiczeń projektowych zostały przedstawione studentom w pierwszych dwóch tygodniach zajęć w PWSZ. 

Konsultacje dot. ćwiczeń projektowych i wykonania  zadania -  drogą mail'ową.

kurs przeznaczony dla  studentów kierunku inżynierii środowiska sem.6/ III rok

kurs zawiera Podstawę teoretyczna dotyczącą Pomiar hałasu- HAŁAS jako zanieczyszczenie powietrza, przestrzeni środowiska;Przykład i Zadanie dla studenta z obliczania  dziennej ekspozycji na hałas do samodzielnego rozwiązania przez studenta na zaliczenie

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową


Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska - semestr 6.

Kurs zawiera pliki z wykładów; wytyczne do wykonania projektu z prognozy i zagospodarowania odpadów 

na poziomie gminy zostały wydane w pierwszych dwóch tygodniach w trakcie zajęć w PWSZ.

Wymiana informacji; konsultacje ze studentami odbywają się przez mail'a.


Przedmiot: Zarządzanie środowiskiem

Studia stacjonarne: wykład - 30 godzin (2 pkt. ECTS)

Prowadzący wykład: dr inż. Beata Klapiszewska-Kaźmierczak

Kontakt: beataklapiszewska@tlen.pl


Cel kształcenia: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją zrównoważonego rozwoju, modelem systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, podstawowymi zasadami normy ISO 14001, procedurami procesu zarządzania  środowiskowego.

Kurs zawiera wykłady, które są dodawane zgodnie z harmonogramem zajęć. Konsultacje dotyczące wykonywanych zadań odbywają się drogą e-mailową lub za pomocą komunikatora.


Metody zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie wykładu z racji nauczania zdalnego odbędzie się w formie przygotowania prezentacji oraz test jednokrotnego wyboru.


kurs przeznaczony dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA sem.6/III rok

do pobrania plik z materiałem teoretyczny + zadania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

kurs przeznaczony dla studentów KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA sem.6/III rok

do pobrania plik z materiałem teoretyczny + zadania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/Irok

w kursie zawarto materiały o tematyce ........

KURS W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

tematyka zajęć laboratoryjnych obejmuje oznaczanie żelaza metodą kolorymetryczną (spektrofotometryczną) + wyniki badań do opracowania przez studenta i zadanie teoretyczne

KURS W TRAKCIE TWORZENIA

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej II sem./Irok

 Wykład: w dniu 2704 2020 tematyka Alkeny addycja wolnorodnikowa hydroksylowanie ozonoliza. Reakcje z udziałem stereoizomerów addycja syn i anti.

LABORATORIUM Zaliczenie pracowni na podstawie ocen cząstkowych z protokołów i części teoretycznych, które student przysyłał sukcesywnie do oceny . Ocena końcowa do indeksu i na kartę zaliczeniową będzie średnią z wszystkich ocen cząstkowych. O Ocenach końcowych poinformuję studentów w mailach indywidualnych.kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/Irok

ćwiczenia laboratoryjnego z Ozn. żelaza metodą kompleksonometryczną. Ponadto w pliku zawarto przykładowe rozwiązane zadanie; wyniki z analizy do opracowania w protokole przez studenta oraz pytania do udzielenia odpowiedzi przez studenta. Prace proszę przesłać na Platformę  Moodle do 28 kwietnia 2020r

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za sprawozdania z zadań laboratoryjnych i teoretycznych pytań.


kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

w kursie zawarto  materiał nt . Rysowanie wzorów strukturalnych alkanów danych pochodnych izomerów i ZADANIE DO ROZWIĄZANIA PRZEZ STUDENTÓW i przesłania do oceny na Moodla

kontakt student- wykładowca droga mailowa.

kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/Irok

WYKŁAD zawiera treści nt: Alkeny reakcje addycji, reguła Markownikowa, reakcje addycji elektrofilowej-mechanizm, orientacja

LABORATORIUM zawiera treści nt.: metodyka i teoria Tłuszcze oznaczanie liczby zmydlania oznaczanie liczby kwasowej oznaczanie liczby nadtlenkowej  i ZADANIA DLA STUDENTÓW, które należy rozwiązać i pracowania przysłać do oceny na Platformę Moodle;

 materiał dodatkowy plik z ARTYKUEM:Ł MWroniak, M Kwiatkowska K. Krygier Charakterystyka wybranych olejów tłoczonych na zimno; Żywność Nauka Technologia  Jakość 2(47) s.46-48 2006

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za sprawozdania z zadań laboratoryjnych i teoretycznych pytań.

WYKŁAD- EGZAMIN podczas sesji egzaminacyjnej .......

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

kurs zawiera następujące materiały: plik  nt. Mangan-w-wodzie-przeznaczonej-do-spożycia-przez-ludzi  opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny 2018; ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;   Opis ćwiczenia dot. Oznaczania manganu w wodzie metodą spektrofotometryczną VIS wraz z wynikami analizy do opracowania przez studentów w ramach pracy własnej oraz pytaniami odnośnie treści ćwiczenia, na które student udziela odpowiedzi pisemnej i przesyła wykładowcy mailem do ocenienia

 UWAGA! Kontakt student wykładowca drogą e-mail!


kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/1rok

kurs zawiera materiał nt.  Obliczanie składu procentowego związków organicznych i określanie ich wzorów empirycznych ; przykłady rozwiązanych zadań do przeanalizowania przez studenta w ramach pracy własnej + zadanie do rozwiązania przez studenta i przesłanie mailem  do wykładowcy na ocenę

UWAGA! Kontakt student-wykładowca drogą korespondencji e-mail!

         

kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

WYKŁAD: nt. Diastereoizomery, właściwości diastereoizomerów, związek mezo, określanie konfiguracji w przypadku więcej niż jednego centrum chiralności, konformery, budowa alkenów, właściwości fizyczne,  izomeria geometryczna, nazewnictwo, przemysłowe metody otrzymywania alkenów.

LABORATORIUM: nt. Biocząsteczki. Białka, reakcja z ninhydryną, reakcja z kwasem azotowym, reakcja z siarczanem miedzi, reakcja biuretowa, reakcja ksantoproteinowa, próba Millona, reakcja denaturacji białka; zadania dla studenta i pytania do wykonania w ramach pracy własnej i przesłanie mailem do oceny

 UWAGA! kontakt student -wykładowca drogą mailowa!

kurs przeznaczony dla  studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

Przesłane pliki zawierają opis ćwiczenia z ozn. Twardości wody + przykład rozwiązanego zadania + wyniki z analizy do opracowania protokołu + zestaw pytań do udzielenia odpowiedzi przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! kontakt student-wykładowca drogą mailowa!

Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku Technologia chemiczna - rok 1., semestr 6.

Kurs zawiera pliki z treściami wykładowymi oraz kartę opisu przedmiotu.

Kontakt student-wykładowca odbywa się drogą e-mail.

kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

kurs zawiera treści Wykładowe nt. STEREOCHEMIA. STEREOIZOMERY. IZOMERY. ENANCJOMERY. DIASTEREOIZOMERY. REGUŁY PIERWSZEŃSTWA PODSTAWNIKÓW. CENTRUM CHIRALNOŚCI.ZASADY OKREŚLANIA KONFIGURACJI R i S. + opis ćwiczenia Laboratoryjnego Biocząsteczki. Cukry. Wykrywanie obecności Węglowodanów. Próba Molischa.Próba Fehlinga. Próba Tollensa. PróbaBenedicta. Próba zasadowa. Próba jodowa. + polecenie do opracowania przez studentów w ramach pracy własnej udzielić odpowiedzi na zadane pytania i opracować protokół z zachodzącymi równaniami reakcji

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! kontakt student-wykładowca droga mailową!


kurs przeznaczony dla  studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

 przesłane pliki  ćwiczeniowe z przedmiotu chemia organiczna zawierają materiał nt.  obliczania zawartości procentowej związków organicznych  Analiza elementarna- przykłady rozwiązanych zadań  do przeanalizowania przez studenta w ramach pracy własnej  + zadania do rozwiązania przez studenta w ramach pracy własnej na zaliczenie  

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! kontakt student -wykładowca odbywa się drogą mailową!           

   

kurs przeznaczony dla kierunku Technologii Chemicznej sem.2/I rok

TEMAT Obliczenia zmiany entalpii dla wybranych reakcji chemicznych związków organicznych ; dnia 24 marca 2020

Plik zawiera podstawę teoretyczną + potrzebne dane tabelaryczne + przykłady rozwiązania zadań + zadanie dla studentów do samodzielnego rozwiązania na zaliczenie

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student kontakt drogą mailową

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/ I rok

Podstawę teoretyczną Oznaczania tlenu rozpuszczonego w wodzie metoda Winklera oraz przy użyciu tlenomierza + opracowanie  wyniku analizy – przykładowe rozwiązane zadanie +  zadanie do samodzielnego rozwiązania przez studentów na zaliczenie + zestaw pytań do napisania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/ I rok

do pobrania plik z wykładem + materiałem teoretycznym laboratorium + zadania i pytania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

Przedmiot: Technologie i produkty chemiczne

Studia stacjonarne: wykład - 15 godzin, laboratorium - 15 godzin (2 pkt. ECTS)

Prowadzący wykład: dr inż. Beata Klapiszewska-Kaźmierczak

Kontakt: beataklapiszewska@tlen.pl


Cel kształcenia: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przemysłem chemiczny w Polsce i na świecie - charakterystyka wybranych gałęzi i branż. Wybrane procesy jednostkowe i technologie wspomagające wytwarzanie i prowadzące do otrzymania produktów chemicznych realizowane na skalę przemysłową w Polsce. Podstawowe rozwiązania technologiczne unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. 

Kurs zawiera wykłady, które są dodawane zgodnie z harmonogramem zajęć. Konsultacje dotyczące wykonywanych zadań odbywają się drogą e-mailową lub za pomocą komunikatora.


Metody zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie wykładu z racji nauczania zdalnego odbędzie się w formie przygotowania prezentacji oraz test jednokrotnego wyboru.

Zaliczenie laboratorium z racji nauczania zdalnego odbędzie się w formie przygotowania projektu.
Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu: Matematyka - algebra dla kierunku Technologia chemiczna (studia stacjonarne) semestr II

Prowadzący zajęcia: dr J. Kuiński, mgr K. Tomczak


Zasady zaliczenia:

Wykład: egzamin, ćwiczenia: praca pisemna


Wymiana informacji drogą mailową

Kurs przeznaczony dla studentów Kierunku Technologia chemiczna

Kurs przeznaczony dla studentów  kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA sem.2/I rok

do pobrania plik z wykładem + materiałem teoretycznym laboratorium + zadania i pytania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

Kinezjologia z oceną chodu

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z możliwościami prowadzenia rehabilitacji w środowisku wodnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Fizjoterapeuta jest bardzo ważnym partnerem chirurga w procesie leczenia chorych, a fizjoterapia na oddziale chirurgicznym odgrywa niezwykle istotną rolę. Właściwie dobrane i regularnie wykonywane ćwiczenia pomagają zapobiegać powikłaniom pooperacyjnym i wpływają na podtrzymanie ogólnej kondycji chorych, przygotowując ich do większych obciążeń fizycznych, które pojawią się z chwilą, kiedy będą oni pionizowani i rozpoczną chodzenie.
W ciągu ostatnich lat obserwujemy niebywały postęp w operacyjnym leczeniu złamań, z którym łączy się, w sposób oczywisty, inne podejście do rehabilitacji tych chorych. Prezentowane materiały  pomogą wybierać optymalne metody fizjoterapii i unikać niebezpiecznych dla pacjenta błędów. Przedstawione zostaną w zwięzłej formie podstawowe i aktualne informacje niezbędne dla fizjoterapeuty zamierzającego pracować na oddziale chirurgicznym.

Ideą prowadzenia przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami współczesnych metod fizjoterapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobów leczenia ruchem. Przedstawione zostaną tak aspekty diagnostyczne, jak i terapeutyczne.

Studenci poznają mechanizm oddziaływania specjalnych metod fizjoterapii.  Student poznaje wskazania i przeciwwskazania do stosowania wybranych metod fizjoterapeutycznych, ograniczenia zastosowania wybranych metod fizjoterapeutycznych, nomenklaturę obowiązującą w wybranej metodzie fizjoterapeutycznej, potrafi rozpoznać techniki stosowane w wybranej metodzie fizjoterapeutycznej, umie wykonać podstawowe techniki oraz leczenie według wybranej metody fizjoterapeutycznej.

W pliku znajduje się dokument PDF z materiałem do przeczytania i przyswojenia.

Zapoznanie studentów z podstawowymi jednostkami chorobowymi leczonymi chirurgicznie.

Zapoznanie ze specyfiką wieku rozwojowego.Podstawy badania  pediatrycznego i neurologicznego.Zapoznanie z chorobmi wieku dziecięcego.

Anatomia ukł. sercowo-naczyniowego orz układu nerwowego

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii w zakresie: intensywnej terapii. 

Przekazanie istotnych informacji w zakresie chorób, objawów, rozpoznania, etiopatogenezy z uwzględnieniem mechanizmów i dynamiki rozwijających się zmian, powiązań przyczynowo- skutkowych między poszczególnymi objawami chorobowymi.

Celem przedmiotu jest również przekazanie istotnych informacji dotyczących planowania zabiegów fizjoterapeutycznych jak i metod fizjoterapii w poszczególnych okresach i stadiach choroby względem rozpatrywanej dyscypliny klinicznej.


Seminaria z demografii i epidemiologii - terminy i tematy zajęć:

  1. 23.04.2020 - Podstawy epidemiologii ogólnej. Rola i zadania epidemiologii, środowiskowe uwarunkowania zdrowia populacji.
  2. 07.05.2020 - Pomiar stanu zdrowia zbiorowości.
  3. 14.05.2020 - Zasady statystyki epidemiologicznej. Podstawy demografii - zasady analizy demograficznej.
  4. 22.05.2020 - Epidemiologia chorób zakaźnych. Zasady izolacji standardowej i zależnej od dróg przenoszenia zakażeń.

Zajęcia z psychologii ogólnej, klinicznej i psychoterapii

Kurs wprowadzający do zagadnień masażu sportowego. Student zapozna się z nomenklaturą dotyczącą aktywności sportowej, wykorzystania masażu w dyscyplinach sportowych. Zrozumie potrzebę i cel masażu w sporcie. 

Zajęcia z masażu sportowego, na których doskonalone są techniki masażu, z wykorzystaniem ich w  rożnych dyscyplinach sportowych i w różnych okresach treningowych.

Informacja zostanie zaktualizowana niebawem

Kształcenie ruchowe

AUTOR KURSU: Monika Osińska

PROWADZĄCY: Monika Osińska  m.osinska@pwsz-gniezno.edu.pl

KARTA PRZEDMIOTU: w załączeniu

LITERATURA:  w załączeniu bloków tematycznych

Treści programowe:

1. Cel aktywności ruchowej oraz zasady organizacji zajęć ruchowych w zależności od rodzaju jednostki chorobowej, stopnia nasilenia objawów chorobowych oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

 2. Rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży. 

 3. Rodzaje aktywności ruchowej. Ćwiczenia statyczne, dynamiczne. Wykorzystanie ćwiczeń stosowanych w fizjoterapii. 4. Rola muzyki i tańca w procesie rehabilitacji

 5. Proces nauczania ruchu 

 6. Gry oraz zabawy ruchowe: podział, zastosowanie w fizjoterapii z uwzględnieniem wieku podopiecznych. Zabawy i gry stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka. 

 7. Metodyka nauczania ruchu w praktyce fizjoterapeuty. Podstawowe przyrządy, przybory, pomoce techniczne 

 8. Zasady procesu nauczania ruchu

 9. Ogólne zasady planowania zajęć dla grupy osób oraz zajęć indywidualnych, elementy organizacji lekcji 

10. Budowa konspektu 

11. Planowanie zajęć grupowych oraz indywidualnych względem dyscyplin w medycynie oraz jednostek chorobowych z uwzględnieniem rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności, nasilenia objawów choroby, wieku odbiorców. 

12. Metody realizacji zadań ruchowych u osób zdrowych i chorych 

13. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej.

Kształcenie ruchowe

AUTOR KURSU: Monika Osińska

PROWADZĄCY: Monika Osińska  m.osinska@pwsz-gniezno.edu.pl

KARTA PRZEDMIOTU: w załączeniu

LITERATURA:  w załączeniu bloków tematycznych

Treści programowe:

1. Cel aktywności ruchowej oraz zasady organizacji zajęć ruchowych w zależności od rodzaju jednostki chorobowej, stopnia nasilenia objawów chorobowych oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

 2. Rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży. 

 3. Rodzaje aktywności ruchowej. Ćwiczenia statyczne, dynamiczne. Wykorzystanie ćwiczeń stosowanych w fizjoterapii. 4. Rola muzyki i tańca w procesie rehabilitacji

 5. Proces nauczania ruchu 

 6. Gry oraz zabawy ruchowe: podział, zastosowanie w fizjoterapii z uwzględnieniem wieku podopiecznych. Zabawy i gry stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka. 

 7. Metodyka nauczania ruchu w praktyce fizjoterapeuty. Podstawowe przyrządy, przybory, pomoce techniczne 

 8. Zasady procesu nauczania ruchu

 9. Ogólne zasady planowania zajęć dla grupy osób oraz zajęć indywidualnych, elementy organizacji lekcji 

10. Budowa konspektu 

11. Planowanie zajęć grupowych oraz indywidualnych względem dyscyplin w medycynie oraz jednostek chorobowych z uwzględnieniem rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności, nasilenia objawów choroby, wieku odbiorców. 

12. Metody realizacji zadań ruchowych u osób zdrowych i chorych 

13. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej.

Wykłady z przedmiotu Balneoklimatoterapia i Odnowa Biologiczna

Zagadnienia z dziedziny balneologii , wskazania i przeciwwskazania 

Zarys Odnowy Biologicznej 

Klimatoterapia

FIZJOTERAPIA OGÓLNA 

PROWADZĄCY: Monika Osińska

Cel przedmiotu:
1. Poznanie pojęć z zakresu fizjoterapii, fizykoterapii i medycyny fizykalnej;
2. Poznanie właściwości fizycznych tkanek i bodźców fizycznych oraz zrozumienie zjawisk fizycznych zachodzących w ustroju pod wpływem działania tych bodźców;
3. Opanowanie umiejętności opisu i interpretacji zmian oraz zjawisk dotyczących niepełnosprawności;
4. Opanowanie stosowania podstawowych zabiegów fizjoterapeutycznych i obsługi niezbędnych aparatów do wykonywania zabiegów;
5. Przedstawienie organizacji fizjoterapii jako składowej rehabilitacji medycznej

Szczegóły w sekcji ogólnej (nagłówku) kursu

Przedmiot: Anatomia człowieka - wykłady i ćwiczenia

Prowadzący: dr Leszek Porowski


Celem kursu jest:

1. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu budowy i czynności układów i narządów ze szczególnym uwzględnieniem narządów ruchu (stawy i mięśnie) oraz układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego. 

2. Poznanie przez studenta najważniejszych wad rozwojowych poszczególnych układów anatomicznych i ich konsekwencji w rozwoju.

3. Przygotowanie studenta – przyszłego fizjoterapeuty – do podejmowania problematyki zdrowia oraz realizowania strategii promującej zdrowie.


Zasady zaliczenia: sprawdzian praktyczny na fantomach anatomicznych oraz sprawdzian pisemny z zakresu przerobionego materiału (test)

Literatura podstawowa: 

1. Woźniak W.: Anatomia człowieka, Wyd. Edra Urban&Partner/Elsevier, Wrocław 2019.

2. Paulsen F., Waschke J.: Atlas anatomii człowieka Sobotta, Tom 1-4. K.S. Jędrzejewski, Polguj M.- red.

    wydawnictwa polskiego, Wyd. Urban&Partner/Elsevier , Wrocław 2019.

3. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna, Tom 1-2, Wyd. AWF Poznań, Poznań 2014

4. Narkiewicz O., Moryś J.: Anatomia człowieka, Tom 1-4, Wyd.PZWL, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Jakubowicz M.: Anatomia człowieka, Tom 1-2, Wyd. WSzPZiU, Poznań 2008

2. Czerwiński F.: Anatomia człowieka. 1500 pytań testowych, Wyd. PZWL, Warszawa 2008

3. Gray H.: Anatomia. Pytania Testowe. Do tomu 1-3. Red. R. Maciejewski, A. Torres, Wyd.

    Urban&Partner/Elsevier, Wrocław 2010

Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny fizykalnej, balneoklimatologii, odnowie biologicznej.
Przedmiot przygotowuje studenta do prowadzenia fizjoterapii w zakresie wykorzystania bodźców fizykalnych. Poznanie podstawowych pojęć dotyczących zagadnień balneoklimatologii i fizjoterapii uzdrowiskowej.
Znajomość roli i znaczenia leczenia uzdrowiskowego w całokształcie procesu rehabilitacji.

W kursie są zawarte informacje dotyczące wybranych zagadnień z ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej. 

Zawarte są informacje dotyczące przyczyn schorzenia, diagnostyki i metod leczenia.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami fizjologii ogólnej i szczegółowej człowieka. Przedstawione zostaną procesy fizjologiczne wpływające na utrzymanie homeostazy, a także regulację działania poszczególnych narządów i układów w celu jej utrzymania. Uwzględnione będą fizjologiczne podstawy działania komórek, tkanek, narządów, układów i systemów międzyukładowych utrzymujących funkcje życiowe organizmu.

Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania w zależności od wieku oraz dysfunkcji konspektów zajęć z kształcenia ruchowego.


Zajęcia z zakresu fizjoterapii w geriatrii wprowadzają w tematykę kompleksowej opieki i terapii osób starszych.

Zajęcia z zakresu Fizjoterapii w pulmonologii wprowadzają w tematykę kompleksowej opieki nad chorymi ze schorzeniami pulmonologicznymi.

Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania w zależności od wieku oraz dysfunkcji konspektów zajęć z kształcenia ruchowego.

Wykład dotyczący funkcji ścięgna Achillesa, przyczyn uszkodzenia, diagnostyki i zasad leczenia nieoperacyjnego i operacyjnego z uwzględnieniem metod fizjoterapeutycznych

Kolejny wykład z Klinicznych podstaw ginekologii i położnictwa dotyczy anatomii i fizjologii narządu rodnego kobiety.


Proszę Wszystkie Studentki i Studentów o przypomnienie sobie anatomii i fizjologii = przedmioty już zaliczone przez Was, na skrzynkę zostaną przesłane materiały.

Tematyka ćwiczeń obejmuje: Podstawowe techniki mobilizacyjne. Stawy krzyżowo-biodrowe, testy funkcjonalne, testy prowokujące ból, badanie ruchomości kości krzyżowej i biodrowej, terapia pozornego skrócenia kończyny dolnej wg Arkuszewskiego, autoterapia.


Zostaną przesłane materiały na skrzynkę, proszę się z nimi zapoznać.

celem wykładu jest zapoznanie się z tematyką:


Podstawy fizjologiczne i biomechaniczne terapii manualnej. Podstawowe pojęcia i zasady obowiązujące w terapii manualnej.

Trakcja, ślizg, reguła wklęsło-wypukła, opór końcowy.

zostaną również przesłane prezentacje multimedialne,

Wykład z metod specjalnych obejmujący tematykę wykorzystania w fizjoterapii metody Briana Mulligana oraz metody biofeedback, prezentacje zostały przesłane na adres e-mail Studentów II roku Fizjoterapii.

Studenci otrzymali zadanie by w dostępnej literaturze czasopism naukowych polsko i anglojęzycznych poszukać artykuły wskazujące na wykorzystanie przedstawionych metod w fizjoterapii.

wykład z klinicznych podstaw w ginekologii i położnictwie: zmiany ciążowe w organizmie kobiety, ginekologia operacyjna-postępowanie fizjoterapeutyczne w okresie ciąży, połogu, po zabiegach operacyjnych,


ponieważ platforma dopuszcza pobieranie plików jpg, png, gif - prezentacje zostały przesłane na adres e-mail II roku Fizjoterapii

Założenia i cel kursu: zapoznanie studentów z podstawami chirurgii ogólnej

Podstawy kliniczne w reumatologii 

  • Godziny zajęć na studiach stacjonarnych wykłady: 15 ćwiczenia kliniczne: 10 samokształcenie: 10
  • Liczba punktów ECTS:1
  • Podstawowe zagadnienia przedmiotu
  1. Leczenie pozafarmakologiczne oraz znaczenie wysiłku fizycznego w reumatologii z uwzględnieniem intensywności nasilenia objawów chorobowych. 
  2.  Przeciwwskazania oraz wskazania do rehabilitacji i zabiegów fizjoterapeutycznych 
  3.  Wprowadzenie - cel prowadzenia ćwiczeń zespołowych w chorobach reumatycznych
  4.  Badanie kinezjologiczne dorosłych, dzieci i młodzieży - wprowadzenie 
  5.  Zasady prowadzenia dokumentacji w praktyce fizjoterapeuty 
  6.  Analiza studium indywidualnego przypadku (rozpoznanie dolegliwości, dobór zabiegów fizjoterapeutycznych i aparatury, wykonanie zabiegów)

  • Efekty ksztaólcenia - karta przedmiotu (w załączeniu kursu)

15 h wykładów dla kierunku Fizjoterapia, I rok, 2 semestr, 1 ECTS

prowadzący: prof. PWSZ dr hab. Janusz Wiśniewski


Cele przedmiotu:

·         Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw filozofii

·         Uświadomienie znaczenia myśli filozoficznej w życiu człowieka

·         Przedstawienie najważniejszych dylematów filozoficznych

·         Zapoznanie z podstawowymi kategoriami bioetycznymi

·         Wyrabianie wrażliwości na innego człowieka

·         Wykształcenie zdolności rozumienia narodzin i śmierci

·         Pokazanie etyki zawodu fizjoterapeuty


Założenia i cel przedmiotu: zapoznanie studentów z obowiązującymi regulacjami w prawa i zawodu fizjoterapeuty, świadomość ram odpowiedzialności prawnej w środowisku fizjoterapii oraz treści autorskiego. Działalność gospodarcza fizjoterapeuty czy umowa o pracy - wskazanie zagrożeń, praw i obowiązków.
20h wykładów, 15h ćwiczeń, 15h - praca własna studenta, 2 ECTS

Student realizuje zajęcia - praktykę zawodową na podstawie uzyskanych materiałów - prezentacji oraz przesłanych procesów pielęgnowania w wybranych jednostkach chorobowych ortopedii i ogólnej pielęgnacji.

Tematy praktyki zawodowej

Czynności higieniczno- pielęgnacyjne.

Stosowanie profilaktyki przeciw powikłaniom długotrwałego przebywania w łóżku.

Ocena parametrów, stanu pacjenta.

Karmienie chorych za pomocą określonych w zleceniu technik.

Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej.

Przygotowanie i podanie leków drogą przewodu pokarmowego, układu oddechowego, przez błony śluzowe, skórę, dotkankowo (śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie).

Pobranie materiału do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.

Cewnikowanie pęcherza moczowego.

Zakładanie i usuwanie cewników z żył obwodowych. Pielęgnowanie miejsc wkłucia obwodowego centralnego i portu naczyniowego.

Wykonanie płukania jamy ustnej, gardła, oka ucha, pęcherza moczowego, przetoki jelitowej, rany.

Wykonanie wlewu kroplowego dożylnego.


Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy dotyczącej praktycznych podstaw pielęgniarstwa w Domu Pomocy Społecznej

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy dotyczącej praktycznych podstaw pielęgniarstwa w Domu Pomocy Społecznej.

Podstawy pielęgniarstwa - mgr Anna Szarwark

Celem przedmiotu jest zdobywanie i doskonalenie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych pozwalających na profesjonalne wykonywanie obowiązków pielęgniarki opiekującej się osobami starszymi.

Student na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce przedstawi swoje umiejętności

1. Założenie i pielęgnacja wkłucia obwodowego żylnego, wkłucie centralne

Zajęcia praktyczne z Rehabilitacji opieki nad pacjentem niepełnosprawnym. Zdobyta wiedza teoretyczna w pracy pielęgniarki musi zostać przełożona w umiejętności praktyczne. Połączenie obu doświadczeń w całość jest gwarancją sukcesu dobrej przyszłościowej pracy.

Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe - 5 godzin wykładu 

Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe - 40 godzin PZ (w tym 40% na Platformie Moodle).  

cele: 

1.     Znajomość zagadnień z zakresu ginekologii, badanie ginekologiczne, rozpoznawanie podstawowych chorób w ginekologii, znajomość i umiejętność prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych, umiejętność edukacji w ginekologii, przygotowanie do procedur diagnostycznych i terapeutycznych, opieka nad kobietą w różnych etapach życia.

2.     Zapoznanie z zakresem i charakterem opieki pielęgniarsko - położniczej w odniesieniu do kobiety zagrożonej chorobą nowotworową i chorej ginekologicznie.

3.     Kształtowanie wybranych umiejętności manualnych w wykonywaniu zabiegów diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i usprawniających.

Kształtowanie umiejętności prowadzenia edukacji zdrowotnej i efektywnego komunikowania się z pacjentem.

Zajęcia z praktyk zawodowych rehabilitacji i pielęgnowania osób niepełnosprawnych pozwala pogłębić wiedzę praktyczną i doświadczenie pielęgniarskie.

ankieta Gniezno PWSZ III rok sem6 – LINK rok akad 2019/2020

Proszę o wypełnienie ankiety InovSafeCare. Jest to obowiazkowe.

prośba skierowana jest do osób które jeszcze nie wypelniły. 

Ankietę musza wypełnić wszyscy (wiem, że już ją kiedyś wypełnialiście ale trzeba drugi raz wypełnić bo jest to już badanie własciwe.

Dziękuję wszystkim tym którzy wypełnili już ankietę :)

Zespół InovSafeCare dr Amelia Patrzała, Prof. Grażyna Bączyk., mgr Aleksandra Jankowiak Bernaciak

Poniżej link do wklejenia w przegladarkę (jesli was nie przekieruje)

ankieta Gniezno PWSZ III rok sem6 – LINK rok akad 2019/2020 - link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0zZP4R6UOlbrR-SmUYN3ryeV4KUGUg1vspr8-pBnL3sns4g/viewform?usp=sf_link


Praktyki Zawodowe z przedmiotu pielęgniarstwo geriatryczne.

Celem przedmiotu jest zdobywanie i doskonalenie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych pozwalających na profesjonalne wykonywanie obowiązków pielęgniarki opiekującej się osobami starszymi.

Student na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce przedstawi swoje umiejętności.

1. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą otępienną.
2. Założenie i pielęgnacja wkłucia obwodowego żylnego.
3. Zalecenia dla chorych w starszym wieku z nowa rozpoznaną cukrzycą.
4. Cukrzyca w starszym wieku, zapobieganie powstaniu stopy cukrzycowej.
5. Clostridium - zakażenie szpitalne u chorych w starszym wieku.

Pielęgniarstwo chirurgiczne - II rok, 4 semestr, grupa 3 - praktyki zawodowe

Celem przedmiotu jest zrozumienie problemów zdrowotnych pacjenta w okresie pooperacyjnym, objęcie chorego opieką pielęgniarską oraz nabycie umiejętności w zakresie:

·         przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i nagłym,

·         postępowania po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia,

·         rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta po zabiegu operacyjnym,

·         zapobiegania  powikłaniom pooperacyjnym wczesnym i późnym,

·         przygotowania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych,

·         rozpoznawania stanów zagrożenia życia oraz postępowania w sytuacji ich wystąpienia,

·         prowadzenia edukacji chorych i ich rodzin.


Pielęgniarstwo chirurgiczne - II rok, 4 semestr, grupa 1  - praktyki zawodowe

Celem przedmiotu jest zrozumienie problemów zdrowotnych pacjenta w okresie pooperacyjnym, objęcie chorego opieką pielęgniarską oraz nabycie umiejętności w zakresie:

·         przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i nagłym,

·         postępowania po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia,

·         rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta po zabiegu operacyjnym,

·         zapobiegania  powikłaniom pooperacyjnym wczesnym i późnym,

·         przygotowania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych,

·         rozpoznawania stanów zagrożenia życia oraz postępowania w sytuacji ich wystąpienia,

·         prowadzenia edukacji chorych i ich rodzin.


16   Odżywianie pacjenta geriatrycznego. Dostosowanie diety i techniki karmienia do stanu pacjenta.

Celem kursu jest poznanie zasad żywienia osób starszych oraz dobranie technik karmienia dostosowanych do stanu klinicznego pacjenta.

19.  Dawkowanie i podawanie leków różnymi drogami zgodnie ze zleceniami lekarskimi. Charakterystyka podawanych leków.

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad farmakoterapii geriatrycznej.


Praktyki Zawodowe z przedmiotu Rehabilitacja i Pielęgnowanie Niepełnosprawnych. Student na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce przedstawi swoje umiejętności.

Zajęcia przeznaczone są dla grupy II w ramach zajęć prowadzonych w oddziale.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest udział w zajęciach oraz wykonywanie zadań.

Celem głównym zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu Rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych.

1.       Rozpoznawanie problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania poprzez współpracę z 

          pielęgniarką szkolną i wykonywanie testów przesiewowych.

2.       Doskonalenie umiejętności i kompetencji związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej w placówce 

          szkolnej.

3.       Opracowanie własnych scenariuszy zajęć związanych z promowaniem zdrowia w środowisku nauczania i wychowania.

4.       Doskonalenie wykonywania zadań pielęgniarki POZ w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

5.       Promowanie zdrowia i zachowań pro-zdrowotnych w rodzinie i w środowisku lokalnym.

6.       Wykonywanie wizyt patronażowych i bilansów zdrowia u dzieci.


Celem przedmiotu jest zdobywanie i doskonalenie kompetencji społecznych i umiejętności praktycznych pozwalających na profesjonalne wykonywanie obowiązków pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

1. Promowanie zdrowia i zachowań pro-zdrowotnych w rodzinie i w środowisku lokalnym.

2. Tworzenie i realizowanie planu pielęgnacji w ujęciu praktycznym.

3. Wizyty patronażowe i bilanse u dzieci.

4. Doskonalenie wykonywania zadań pielęgniarki POZ w warunkach ambulatoryjnych i domowych.


Zajęcia przeznaczone są dla grupy 1 w ramach zajęć prowadzonych w oddziale.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie zadań. 

Literatura: 

Rehabilitacja J. Kiwerski PZWL Warszawa 2013


Zajęcia przeznaczone są dla grupy 1 w ramach zajęć prowadzonych w oddziale.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie zadań. 

Literatura: 

Rehabilitacja J. Kiwerski PZWL Warszawa 2013


1.Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do sprawowania opieki pielęgniarskiej nad osobą w podeszłym wieku oraz kształtowanie pozytywnej postawy niezbędnej do odpowiedzialnej pracy.

2.Doskonalenie umiejętności zawodowych w warunkach naturalnych w sprawowaniu  opieki nad pacjentem geriatrycznym.

3.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania problemów chorego, diagnozowania jego stanu oraz podejmowania interwencji.

4.Przygotowanie do samodzielnego wdrażania modeli opieki,standardów, procedur w sprawowaniu opieki nad pacjentem starszym.

5. Uświadomienie konieczności ustawicznego kształcenia się w zakresie nowości w leczeniu, pielęgnowaniu i rehabilitowaniu osób starszych.Zainteresowania badaniami naukowymi w dziedzinie geriatrii, gerontologii i pielęgniarstwa geriatrycznego.

Przedmiot: Podstawy Ratownictwa Medycznego

Kierunek: Pielegniarstwo, II rok, sem. IV

Studia stacjonarne: wykład - 5h, l

Prowadzący wykład: dr hab. n. med. Danuta Dyk

Kontakt:

ddyk@pwsz-gniezno.edu.pl

ddyk@poczta.onet.pl

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

}zasady organizacji i funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
}procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych, katastrofach i innych sytuacjach szczególnych.

Zasady zaliczenia przedmiotu: 

Sprawdzenie wiedzy na postawie zadań  przyporządkowanych do określonych efektów uczenia się. 

Literatura podstawowa:

  • Podstawy prawne funkcjonowania Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce;

  • Polska Rada Resuscytacji - www.prc.krakow.pl


Zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego, na których studenci zostaną zapoznani z szeroko pojętą tematyką ratownictwa medycznego w tym z prowadzeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów III roku grupy V realizowane w ramach Rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych. 

Tematem zajęć w dniu dzisiejszym jest Opieka nad pacjentem z zaburzeniami połykania.

Celem głównym zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu dostępnych technik karmienia u pacjentów z zaburzeniami połykania. 

Studenci otrzymali materiały z zakresu powyższych treści oraz zadanie do realizacji w domu. 

literatura: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej. Ciechaniewicz W. PZWL, Warszawa, 2017

1)    Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego: geriatria, gerontologia, proces starzenia się oraz fizjologicznych odrębności wieku starszego. Wskazywanie różnic w funkcjonowaniu organizmu starzejącego się.
2)    Posługiwanie się terminologią medyczną w zakresie geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego (np. wielkie zespoły geriatryczne). Posługiwanie się w praktyce fachową terminologią medyczną.
3)    Współpraca z zespołem terapeutycznym (zespół geriatryczny).
4)    Ocena stan pacjenta za pomocą standaryzowanych skal i testów (Geriatryczna skala depresji-wersja skrócona-, skala oceny stanu psychicznego-MMSE, test rysowania zegara, skale oceny ryzyka odleżyn, kwestionariusz oceny stanu odżywienia-MNA, skala BARTEL, skala czynności instrumentalnych-IADL, skala funkcjonowania codziennego-ADL skala Tienetti-ocena równowagi i chodu). Znajomość metod i narzędzi do oceny stanu ogólnego pacjenta geriatrycznego i diagnozowania.
5)    Zbieranie i gromadzenie danych  z różnych dostępnych źródeł (obserwacja, wywiad, dokumentacja medyczna), analiza informacji. Rozpoznawanie problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych na podstawie zabranych danych, określenie celów opieki, diagnozowanie i konstruowanie procesu pielęgnacji pacjenta geriatrycznego.
6)    Diagnozowanie ryzyka powstawania powikłań wynikających z długotrwałego leżenia w łóżku( otarć, odleżyn przykurczów, zakrzepowego zapalenia żył, zapalenia płuc) i podejmowanie działań profilaktycznych oraz leczniczych przy pierwszych objawach powikłań.
7)    Psychogeriatria – najczęstsze zespoły zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym –zaburzenia funkcji poznawczych, zespoły otępienne (najczęstsze przyczyny – choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie naczyniowe, otępienie czołówo-skroniowe), etiopatogeneza, objawy, możliwości leczenia; zespoły depresyjne (przyczyny, objawy, odrębności depresji wieku starszego, leczenie); zespoły zaburzeń świadomości – majaczenie (delirium) u osób starszych- przyczyny, możliwości zapobiegania, leczenia.
8)    Znajomość etiopatogenezy chorób i zasad postępowania  w chorobach poszczególnych układów i narządów. Odmienności objawów i przebiegu schorzeń somatycznych w wieku podeszłym: choroba niedokrwienna serca – w tym ostre zespoły wieńcowe, przewlekła niewydolności serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca tętnic, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenia płuc,  Cukrzyca – nowe możliwości farmakoterapii cukrzycy, Choroby tarczycy, Osteoporoza i jej konsekwencje, niedożywienie, odwodnienie – rozpoznawanie, postępowanie- znajomość zasad i metod odżywiania. . Przestrzeganie diety z uwzględnieniem zapotrzebowania na składniki odżywcze, płyny w starszym wieku.
9)    Komunikowanie się z pacjentem geriatrycznym.
10)    Znajomość modeli opieki geriatrycznej na świecie i w Polsce oraz rodzajów instytucji sprawujących opiekę wobec osób starszych.
11)    Podejmowanie profilaktyki powikłań w przebiegu chorób.
12)    Dostosowywanie interwencji pielęgniarskich do rodzaju problemów pielęgnacyjnych.
13)    Przestrzeganie profilaktyki zakażeń wewnątrzszpitalnych.
14)    Ocenianie poziomu bólu i jego nasilenie. Podejmowanie działań przeciwbólowych.
15)    Charakterystyka wybranych grup leków i znajomość zasad dawkowania, przygotowywania i podawania pacjentom w starszym wieku. Zmiany absorpcji, dystrybucji,  metabolizmu i wydalania leków wynikające z procesów starzenia się. Wybrane działania niepożądane i uboczne oraz interakcje lekowe u osób starszych


Ćwiczenia z biofizyki dla pierwszego roku studiów na kierunku "pielęgniarstwo".

Zwięzłe przedstawienie epidemiologii zakażeń szpitalnych.

Określenie konieczności powołania w szpitalu służby epidemiologicznej oraz określenie zadań i obowiązków.

Kurs biofizyki dla studentów na kierunku "Pielęgniarstwo".

Kurs przeznaczony dla studentów II roku pielęgniarstwa (grupa 2), odbywających zajęcia praktyczne w Żłobku. Celem kursu jest:

  1. Zapoznanie studentów z z reakcjami dziecka na chorobę, przyjęcie do szpitala oraz hospitalizację.
  2. Zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania i planowania opieki nad dzieckiem z wybraną chorobą nowotworową.
  3. Zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania i planowania opieki nad dzieckiem z wybraną chorobą układu sercowo-naczyniowego.
  4. Kształtowanie umiejętności oceny rozwoju psychomotorycznego i fizycznego dziecka z wykorzystaniem metod oceny.
  5. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb i problemów pielęgnacyjnych oraz planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem pediatrycznym z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki.
  6. Kształtowanie umiejętności prowadzenia edukacji zdrowotnej i komunikowania się z dzieckiem.
  7. Kształtowanie właściwej postawy kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece.

Zajęcia realizowane w ramach ćwiczeń w oddziale przeznaczone dla grupy IV. 

Tematem dzisiejszych zajęć jest: Opiekana nad pacjentem z Zespołem Pushera. 

Celem głównym zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych ćwiczeń rehabilitacyjnych realizowanych w oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w opiece nad pacjentem z Zespołem Pushera. 

Literatura: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej K. Kędziora - Kornatowska i inni...PZWLW-wa. 2015 

Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja E. Mikołajewska www.ain.ipin.udu.pl

Zajęcia o charakterze warsztatów umożliwiających wdrożenie katalogów diagnoz oraz zasad modeli pielęgnowania podczas planowania opieki.

Kształcenie umięjętności praktycznych w pracy z pacjentem leżącym lub niepełnosprawnym ruchowo.

Temat zajęć z Podstaw pielęgniarstwa na dzień 3.04.2020 jest założenie kaniuli dożylnej  i pobranie materiału do badania laboratoryjnego i diagnostycznego,

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności  z zakresu ww tematu.


Studenci otrzymali wskazówki dydaktyczne i literaturę. Treści przekazane na emaila starosty grupy.


Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta z uwzględnieniem  odrębności w badaniu dziecka i osoby dorosłej, w tym osoby w podeszłym wieku.1. Specyfika pracy w oddziale geriatrycznym. Cele, zadania pielęgniarstwa geriatrycznego gerontologicznego.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu specyfiki pielęgnowania pacjenta geriatrycznego. 

2. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem oddziału geriatrycznego i realizowanie planu opieki w zależności od hierarchii rozpoznanych problemów.

Studenci otrzymali materiały dydaktyczne na skrzynkę e-mail oraz zadania do wykonania w domu. Przygotowanie procesu pielęgnowanie na podstawie opisu przypadku. Postępowanie pielęgniarskie wobec chorego przebywającego na oddziale z uwzględnieniem oceny stanu.  W wyniku podjętych  działań student potrafi ustalić cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki.

Celem ćwiczeń w pracowniach umiejętności pielęgniarskich jest:

1. Wyuczenie umiejętności zbierania danych o pacjenci, tworzenia planu opieki, prowadzenia dokumentacji.

2. Wykształcenie odpowiedzialności za podejmowane działania.

3. Wykształcenie poczucia konieczności przestrzegania praw pacjenta i tajemnicy zawodowej.

4. Zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy dotyczącej praktycznych podstaw pielęgniarstwa.

5. Kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i usprawniających.

6. Przygotowanie do oceny stanu pacjenta, określenia problemów pielęgnacyjnych i doboru odpowiednich działań pielęgnacyjnych.

7. Kształtowanie postawy odpowiedzialności, sumienności oraz szacunku w stosunku do pacjenta.

8. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole terapeutycznym.                                                                               

9. Rozpoznawanie i zapobieganie problemom etyczno-deontologicznym w praktyce zawodowej.


Student zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące  opieki pielęgniarsko - położniczej w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka. 

Potrafi prowadzić edukację zdrowotną w zakresie właściwego stylu życia kobiety w okresie ciąży, połogu.

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

- oceny zdobytych umiejętności praktycznych, wykonywanych zgodnie z obowiązującymi standardami opieki     pielęgniarskiej,

- napisaniu procesu pielęgnowania pacjentki z oddziału położniczo - ginekologicznego,

- opracowaniu  zagadnień z zakresu przedmiotu, (tematy przydzielone na zajęciach).

Proponowana literatura:

Łepecka - Klusek C.(red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów pielegniarskich studiów licencjackich. CZELEJ, 2003

Bałanda A. (red.) Opieka nad noworodkiem. PZWL 2009

Opala T.:Ginekologia - podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. PZWL 2003

Bręborowicz G.H. Położnictwo, Ginekologia. PZWL 2006

Doskonalenie umiejętności zawodowych w warunkach naturalnych w sprawowaniu opieki nad pacjentem geriatrycznym w Domu Pomocy Społecznej.

W dniu 23.03.2020 odbyły się zajęcia dla grupy V z przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych.

Tematem zajęć był Zespół Pushera.

Celem zajęć było zdobycie wiedzy i umiejętności w rozpoznawaniu objawów Zespołu Pushera.

Studenci otrzymali materiały dydaktyczne na skrzynkę e mail starosty grupy.

Studenci otrzymali również zadania do wykonania w domu.

Tematem zajęć z Podstaw Pielęgniarstwa w dniu 24.03.2020 były wstrzyknięcia domięśniowe.

Celem zajęć było zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu iniekcji domięśniowej.

Studenci otrzymali materiały dydaktyczne dotyczące powyższych treści przesłane na skrzynkę e mail  starosty grupy. Otrzymali również zadania do wykonania w domu.

Celem kształcenia :C 1.Przekazanie teoretycznej wiedzy w zakresie przedmiotu, celu, obszaru badań oraz paradygmatów w pielęgniarstwie.

C2. Kształtowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności opracowywania etapów procesu badawczego.

C3. Przygotowanie do samodzielnego zrealizowania własnego projektu badawczego w ramach badań o charakterze jakościowym.

C4. Przekazanie wiedzy w zakresie zasad postępowania zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej.

C5.Zainteresowanie badaniami naukowymi w dziedzinie pielęgniarstwa.

C6.Przygotowanie do wykorzystywania wyników badań naukowych w zapewnianiu wysokiej jakości opieki nad pacjentem

Efekty uczenia się 1.Uczestniczy w realizacji projektu badawczego;

2.Krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych;

3.Wykorzystuje wyniki badań naukowych w zapewnianiu wysokiej jakości opieki nad pacjentem;

4. Opracowuje i realizuje własny projekt badawczy w ramach badań o charakterze jakościowym;

5. Analizuje i opracowuje raporty z badań naukowych (np. artykuły naukowe);

6.Postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej;

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami najczęstszych zakażeń szpitalnych.

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy .

Pielęgniarstwo I rok/ 2 semestr - wykłady

Poznanie struktury, roli i zadań podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, co umożliwi wykonywanie zadań zgodnych z kompetencjami pielęgniarki rodzinnej w opiece nad jednostką, rodziną i zbiorowością lokalną.

Przygotowanie studenta do realizacji zadań z zakresu diagnozowania sytuacji podopiecznych w środowisku zamieszkania, nauczania i wychowania, planowania, realizowania i oceniania podejmowanych działań na rzecz podopiecznego w zdrowiu i chorobie: 

·         przygotowanie merytoryczne  do samodzielnego wykonywania zadań niezbędnych 

          dla zapewnienia profesjonalnej  opieki pielęgniarskiej nad jednostką, 

          rodziną i grupą społeczną;

·         zrozumienie zadań, roli i funkcji podstawowej opieki zdrowotnej w strategii zmian 

          systemowych w ochronie zdrowia;

·         przygotowanie do świadczenia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej ambulatoryjnej, 

          w miejscu zamieszkania, nauczania i wychowania   pacjenta;

·         kształtowanie umiejętności opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych

          i edukacyjnych;

·         przygotowanie do inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych 

          na rzecz zdrowia;Pielęgniarstwo - I rok/2 semestr

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na podjęcie profesjonalnej opieki nad jednostką, rodziną i społecznością lokalną w środowisku zamieszkania, pracy, nauki w zdrowiu i chorobie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Opieka pielęgniarska w POZ w warunkach domowych i ambulatoryjnych - wykonywanie zadań: diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych.

2. Rehabilitacja podopiecznych.

3. Promocja i profilaktyka w pielęgniarstwie POZ. Wizyta patronażowa i bilanse u dzieci.

4. Nabywanie umiejętności współpracy w zespole z pozostałymi pracownikami POZ z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej pielęgniarki i praw pacjenta w ramach sprawowanej opieki.

5. Zróżnicowana opieka pielęgniarska w POZ nad rodziną zdrową, w chorobie i z niepełnosprawnością.

6. Uruchamianie sieci wsparcia dla rodziny.

7.Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej obowiązującej w POZ, poznawanie zasad przepływu informacji pomiędzy świadczeniodawcami.

8.Zdobywanie umiejętności służących do zdiagnozowania rodziny i zaplanowania procesu pielegnowania.

Cele przedmiotu:

1.Zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy dotyczącej praktycznych 

   podstaw  pielęgniarstwa.

2.Kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,

   diagnostycznych,  leczniczych i usprawniających.


Pielęgniarstwo - II rok/4semestr. Grupa 2 Praktyki zawodowe - Pielęgniarstwo chirurgiczne

1,Wykonywanie  działań pielęgniarskich w oddziale chirurgicznym w zależności od rozpoznania klinicznego, stanu pacjenta oraz planowanej metody terapii,

2, Rozpoznawanie zagadnień klinicznych chorób leczonych chirurgicznie i zasad postępowania w stanach zagrożenia życia,

3, Rozróżnianie odrębności pielęgnowania pacjentów w wieku podeszłym,

4, Nabywanie  i kształtowanie prawidłowych umiejętności pielęgnowania chorego leczonego chirurgicznie,

5, Kontrolowanie stanu chorego, monitorowanie funkcji poszczególnych układów, zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym.

6, Dokonywanie oceny stanu odżywienia chorego i zapotrzebowania energetycznego oraz żywienia drogą enteralną i parenteralną,

7, Kształtowanie umiejętności podejmowania samodzielnych działań w zakresie opieki nad chorym leczonym chirurgicznie,


  Celem przedmiotu jest zrozumienie problemów zdrowotnych pacjenta w przebiegu schorzeń internistycznych ,objęcie chorego opieką pielęgniarską oraz nabycie umiejętności w zakresie:

1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych u chorych ze schorzeniami internistycznymi

2)przygotowania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych

3) rozpoznawania stanów zagrożenia życia oraz postępowania w sytuacji ich wystąpienia

4) planowania opieki nad chorym w oparciu o znane modele pielęgnowania

5) prowadzenia edukacji chorych i ich rodzin

6) samodzielnego poszerzania wiedzy medycznej

7) znajomości charakterystyki grup leków i ich działania na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach internistycznych


Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pielęgnowania pacjenta geriatrycznego.

 Celem wykładu było zdobycie wiedzy z zakresu:
1. Skutków długotrwałego unieruchomienia
2. Orzecznictwa w Polsce.

Kurs przeznaczony dla studentów II roku pielęgniarstwa (grupa 2), odbywających zajęcia praktyczne w Żłobku. Celem kursu jest:
  1. Zapoznanie studentów z z reakcjami dziecka na chorobę, przyjęcie do szpitala oraz hospitalizację.
  2. Zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania i planowania opieki nad dzieckiem z wybraną chorobą nowotworową.
  3. Zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania i planowania opieki nad dzieckiem z wybraną chorobą układu sercowo-naczyniowego.
  4. Kształtowanie umiejętności oceny rozwoju psychomotorycznego i fizycznego dziecka z wykorzystaniem metod oceny.
  5. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb i problemów pielęgnacyjnych oraz planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem pediatrycznym z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki.
  6. Kształtowanie umiejętności prowadzenia edukacji zdrowotnej i komunikowania się z dzieckiem.
  7. Kształtowanie właściwej postawy kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece.


opisuje zjawiska fizyczne stanowiące podstawę współczesnej diagnostyki medycznej:

-Posiada wiedzę z zakresu diagnostyki radiologicznej. Wymienia rodzaje badań radiologicznych. Opisuje zasady przygotowania chorego do badań radiologicznych. Przedstawia rodzaje i wskazania do radioterapii. Posiada wiedzę z zakresu opieki nad chorym leczonym radioterapią. Zna przepisy pracowni RTG i ochrony radiologicznej. Porównuje rodzaje badań radiologicznych. Przygotowuje chorego do badań radiologicznych. Stosuje się do przepisów pracowni RTG i ochrony radiologicznej, zasady ALARA. Potrafi ocenić szkodliwość dawki promieniowania jonizującego

--zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania;

-omawia diagnostykę i metody leczenia zmian w piersiach: mammografia, sonomammografia, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), rezonans magnetyczny;


Cele kształcenia:

C(W)1 Znajomość zagadnień dotyczących wykorzystywania promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii.
C(W)2 Zdobycie wiedzy podstawowej niezbędnej w rentgenodiagnostyce i radioterapii.
C(W)3 Opanowanie wiedzy na temat metodyki badań RTG mających najczęstsze zastosowanie w diagnostyce ginekologiczno- położniczej.
C(U)1 Uświadomienie czym jest ochrona radiologiczna personelu i pacjenta.
C(KS)1 Postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  1. Pruszyński B. Diagnostyka obrazowa, Podstawy teoretyczne i metodyka badań. , PZWL, 2000.
  2. Opala T, Ginekologia, Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutó , PZWL, 2003.
  3. Hrynkiewicz A.Z., Rokita E Fizyczne metody diagnostyki medycznej , PWN, 2000.
  4. Daniel B., Pruszyński B Anatomia radiologiczna , PZWL, 2005.

Kurs: 

- wychowanie fizyczne 

Kierunek: Pielęgniarstwo I rok / semestr II 

- zajęcia na siłowni - studenci PWSZ

Autor kursu: Jan Garstka

Prowadzący kurs: Jan Garstka

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

Zasady zaliczenia: 

Systematyczny i aktywny udział w zajęciacich sportowych oraz  poznanie zagadnień z działu - Edukacja Zdrowotna które mają wpływ na :

- prawidłowy rozwój fizyczny,

- sprawność fizyczną,

- aktywność fizyczną,

- zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu zachowań prozdrwotnych.

Zaliczenie semestru może odbyć się zdalnie dlatego studenci zobowiązani są do opracowania i przesłania za pomocą platformy Moodle zadań podanych przez prowadzącego, które będą ocenione.

Wymiana inforamcji drogą mailową: j.garstka@pwsz-gniezno.edu.pl


Celem kursu jest utrzymanie sprawności fizycznej, zdobycie wiedzy z danego zakresu i motywowanie do aktywności ruchowej na podstawie przesyłanych informacji oraz zadań do wykonania.